ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อุทยานเหย่หลิ่ว เมนูพิเศษอาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อุทยานเหย่หลิ่ว เมนูพิเศษอาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อุทยานเหย่หลิ่ว เมนูพิเศษอาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW34VZ4DTN (VZRMQ01)

เดินทาง : 3 มกราคม 20 - 25 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

Relite Hotel หรือเทียบเท่า

2

ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

3

DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 03 – 06 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 12,888.- 4,500
วันที่ 04 – 07 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 05 – 08 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 09 – 12 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 19 – 22 มกราคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563
** เพิ่มพีเรียด **
13,888.- 4,500
วันที่ 08 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ** วันมาฆบูชา ** 15,888.- 4,500
วันที่ 09 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ** วันมาฆบูชา ** 15,888.- 4,500
วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 07 – 10 มีนาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 12 – 15 มีนาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 13,888.- 4,500
วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2563 ** เพิ่มพีเรียด ** 12,888.- 4,500
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest