ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW30XW5DZG (TPE05)

TAIWAN

อาร์ตตัวพ่อ

5วัน 3คืน

เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก..ปล่อยโคมขงหมิง

ช้อปปิ้งจัดเต็มเก็บทุกจุดไฮไลท์

พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 12,987.-

ทัวร์ไต้หวัน

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
TALMUD HOTEL

★★★★

3ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG
★★★★
4ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG 

★★★★

5สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) –
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ , เด็ก

ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

01 – 05 พฤษภาคม 256113,9874,0006,900
08 – 12 พฤษภาคม 256112,9874,0006,900
10 – 14 พฤษภาคม 256114,9874,0006,900
12 – 16 พฤษภาคม 256113,9874,0006,900
15 – 19 พฤษภาคม 256112,9874,0006,900
19 – 23 พฤษภาคม 256112,9874,0006,900
22 – 26 พฤษภาคม 256112,9874,0006,900
25 – 29 พฤษภาคม 256114,9874,0006,900
26 – 30 พฤษภาคม 256114,9874,0006,900
29 .. – 02 มิ..256113,9874,0006,900
02 – 06 มิถุนายน 256112,9874,0006,900
05 – 09 มิถุนายน 256112,9874,0006,900
07 – 11 มิถุนายน 256113,9874,0006,900
12 – 16 มิถุนายน 256112,9874,0006,900
19 – 23 มิถุนายน 256112,9874,0006,900
20 – 24 มิถุนายน 256113,9874,0006,900
26 – 30 มิถุนายน 256112,9874,0006,900
28 มิ.. – 02 ..256113,9874,0006,900
03 – 07 กรกฎาคม 256112,9874,0006,900
10 – 14 กรกฎาคม 256112,9874,0006,900
17 – 21 กรกฎาคม 256112,9874,0006,900
25 – 29 กรกฎาคม 256115,9874,5007,900
27 – 31 กรกฎาคม 256115,9874,5007,900
04 – 08 สิงหาคม 256112,9874,0006,900
07 – 11 สิงหาคม 256112,9874,0006,900
09 – 13 สิงหาคม 256115,9874,5007,900
10 – 14 สิงหาคม 256115,9874,5007,900
18 – 22 สิงหาคม 256112,9874,0006,900
21 – 25 สิงหาคม 256112,9874,0006,900
25 – 29 สิงหาคม 256112,9874,0006,900
01 – 05 กันยายน 256112,9874,0006,900
08 – 12 กันยายน 256112,9874,0006,900
11 – 15 กันยายน 256112,9874,0006,900
15 – 19 กันยายน 256112,9874,0006,900
18 – 22 กันยายน 256112,9874,0006,900
25 – 29 กันยายน 256112,9874,0006,900

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน