02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
Menu
ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ
พักโรงแรม 4 ดาว เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก ปล่อยโคมขงหมิง ช็อปปิ้งจัดเต็ม
ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TW30XW5DZG (TPE05)
เดินทาง : สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)
น้ำหนักกระเป๋า : 20 ก.ก.
ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง
ราคาเริ่มต้น : 11,987 บาท
**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**
ID : @starbridge
โปรแกรมฉบับเต็ม
แผนการเดินทางท่องเที่ยว
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
วันไฮไลท์มื้ออาหาร

โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
TALMUD HOTEL
3ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG
4ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG
5สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

 

23.00นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

 

02.15 เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)

07.05เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น

(สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

นำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และน้ำผลไม้

นำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ซึ่งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)

บ่าย จากนั้นนำทุกท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางค์รวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่

นำท่านเพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สำคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดฟ่งเจี๋ย ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย

พักที่ TALMUD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล้านคน

พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ

นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ ภายในร้านมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มีรสชาติของแป้งและไส้สับปะรดเข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เค้กน้ำผึ้ง ของกินเล่นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นิยมซื้ออย่างปอร์ปคอร์นชีส

จากนั้นนำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ่งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา 

และนำท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เครื่องสำอางค์ กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งนี้เดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งนี้เมื่อมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึ่งที่ไต้หวันราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบ้านเราอีกด้วย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได้ นอกจากยังมีชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย

พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกของไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคำอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (รายการทัวร์นี้รวมค่าโคมขงหมิง โดยแบ่งเป็น 4 ท่านต่อ 1 โคม) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถั่วตัด และร้านขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย

บ่าย นำทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน วัดแห่งนี้มีอายุราวๆเกือบ 300 ปี  ส่วนใหญ่ผู้คนมักจะมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สำคัญเรื่องความรัก เชื่อกันว่าใครที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรัก ให้มาขอพรที่วัดแห่งนี้ แล้วความรักจะกลับมาดีขึ้น

นำท่านแวะ ร้านนาฬิกา ให้ท่านได้เลือกชมนาฬิกายี่ห้อยอดนิยมจากทั่วโลกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ หรือของกิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย

พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)                                                        

09.40เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)

12.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
วันที่รายละเอียดเที่ยวบินผู้ใหญ่ , เด็กพักเดี่ยวเพิ่มไม่รวมตั๋ว
01-05 สิงหาคม 2561

11,9874,0006,900
03-07 สิงหาคม 2561

12,9874,0006,900
04-08 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)

12,9874,0006,900
07-11 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)

12,9874,0006,900
09-13 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)

15,9874,5007,900
10-14 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)

ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)

15,9874,5007,900
15-19 สิงหาคม 2561

11,9874,0006,900
16-20 สิงหาคม 2561

11,9874,0006,900
17-21 สิงหาคม 2561

12,9874,0006,900
18-22 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)

12,9874,0006,900
21-25 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)

12,9874,0006,900
25-29 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)

12,9874,0006,900
01-05 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)

12,9874,0006,900
08-12 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)

12,9874,0006,900
11 – 15 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)

12,9874,0006,900
15-19 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)

12,9874,0006,900
18-22 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)

12,9874,0006,900
25-29 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)

12,9874,0006,900
*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500NTD หรือท่านละประมาณ 1,650 บาท **
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                         
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.        
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน    
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                   
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 3. Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 11,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230