ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน พักดี 4 ดาว ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู๊ด เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป พิเศษ เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง| 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน พักดี 4 ดาว ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู๊ด เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป พิเศษ เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง| 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน พักดี 4 ดาว ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู๊ด เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป พิเศษ เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง| 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : TW30XW4DZG (TPE04)

เดินทาง : 3 มิถุนายน 19 - 27 กันยายน 19

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

9,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง

พัก... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

3

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

พัก... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

4

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

17 – 20 มิถุนายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.00 – 07.45

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999 3,500 6,900
24 – 27 มิถุนายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.00 – 07.45

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999 3,500 6,900
02 – 04 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20

  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50

10,999 3,500 7,900
06 – 08 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20

  ขากลับ TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35

10,999 3,500 7,900
09 – 11 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20

  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50

10,999 3,500 7,900
16 – 18 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35

  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50

11,999 4,500 7,900
20 – 22 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20

  ขากลับ TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35

10,999 3,500 7,900
23 – 25 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20

  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50

10,999 3,500 7,900
25 – 27 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35

  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.40 – 15.20

11,999 4,500 7,900
26 – 28 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.55 – 11.50

  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50

11,999 4,500 7,900
27 – 29 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35

   ขากลับ TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35

11,999 4,500 7,900
30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999 3,500 6,900
02 – 05 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
05 – 08 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
09 – 12 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

11,999 4,500 7,900
12 – 15 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
16 – 19 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
19 – 22 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
23 – 26 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
26 – 29 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
02 – 05 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999 3,500 6,900
06 – 09 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999 3,500 6,900
09 – 12 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999 3,500 6,900
13 – 16 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
16 – 19 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
20 – 23 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
23 – 26 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

9,999 3,500 6,900
27 – 30 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

10,999 3,500 7,900
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest