ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ขอพร 3 วัดดังไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบ ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน (แช่น้ำแร่ ) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ขอพร 3 วัดดังไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบ ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ขอพร 3 วัดดังไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบ ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW23XW5DZG (TPE05)

เดินทาง : 1 กันยายน 19 - 28 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

11,878

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านกาแฟ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

YONGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

3

ไทเป - วัดเสียไห่เฉิงหวง - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง) - ร้านเครื่องสำอาง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) - ซีเหมินติง

EASTERN HOTEL & RESORTS หรือเทียบเท่า (แช่น้ำแร่) หรือเทียบเท่า

5

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

01 – 05 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.30

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
02 – 06 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

12,878 4,500 7,900
06 – 10 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

12,878 4,500 7,900
07 – 11 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.20 – 08.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
09 – 13 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

11,878 4,500 7,900
13 – 17 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

12,878 4,500 7,900
14 – 18 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.20 – 08.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
16 – 20 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

11,878 4,500 7,900
21 – 25 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.20 – 08.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
23 – 27 กันยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.30

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

11,878 4,500 7,900
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.20 – 08.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
03 – 07 ตุลาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15

13,878 4,500 7,900
09 – 13 ตุลาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

  ขากลับ TPE-DMK XW181 09.55 – 12.35

16,878 5,500 9,900
10 – 14 ตุลาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

17,878 5,500 9,900
17 – 21 ตุลาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
01 – 05 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

  ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
02 – 06 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
03 – 07 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
04 – 08 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
05 – 09 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
06 – 10 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

  ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
07 – 11 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
08 – 12 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
09 – 13 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
10 – 14 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
11 – 15 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
12 – 16 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
13 – 17 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
14 – 18 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
15 – 19 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
16 – 20 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
17 – 21 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
18 – 22 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
19 – 23 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
20 – 24 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
21 – 25 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
22 – 26 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
23 – 27 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
24 – 28 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
25 – 29 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
26 – 30 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

14,878 4,500 7,900
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
01 – 05 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
02 – 06 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
03 – 07 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

17,878 5,500 9,900
04 – 08 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

17,878 5,500 9,900
05 – 09 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

17,878 5,500 9,900
06 – 10 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

17,878 5,500 9,900
07 – 11 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

17,878 5,500 9,900
08 – 12 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
09 – 13 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
10 – 14 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
11 – 15 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
12 – 16 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
13 – 17 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
14 – 18 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
15 – 19 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
16 – 20 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
17 – 21 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
18 – 22 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
19 – 23 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
20 – 24 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
21 – 25 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
22 – 26 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
23 – 27 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
24 – 28 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
25 – 29 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

16,878 5,500 9,900
26 – 30 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

22,878 6,500 12,900
27 – 31 ธันวาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05       

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

22,878 6,500 12,900
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05       

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

25,878 6,500 13,900
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25       

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

25,878 6,500 13,900
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

25,878 6,500 13,900
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

25,878 6,500 13,900
01 – 05 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

19,878 6,500 10,900
02 – 06 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
03 – 07 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
04 – 08 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
05 – 09 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
06 – 10 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
07 – 11 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
08 – 12 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
09 – 13 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
10 – 14 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
11 – 15 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
12 – 16 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
13 – 17 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
14 – 18 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
15 – 19 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
16 – 20 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
17 – 21 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
18 – 22 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
19 – 23 มกราคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

16,878 5,500 9,900
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

17,878 5,500 9,900
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

16,878 5,500 9,900
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
01 – 05 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
02 – 06 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
03 – 07 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
04 – 08 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
05 – 09 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
06 – 10 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
07 – 11 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
08 – 12 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
09 – 13 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
10 – 14 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
11 – 15 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
12 – 16 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
13 – 17 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
14 – 18 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
15 – 19 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
16 – 20 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
17 – 21 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
18 – 22 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
19 – 23 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

15,878 4,500 7,900
20 – 24 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 09.40 – 12.30

15,878 4,500 7,900
21 – 25 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
22 – 26 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 03.45 – 08.25    

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

13,878 4,500 7,900
23 – 27 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
24 – 28 มีนาคม 2563    ขาไป    DME-TPE XW182 02.25 – 07.05     

   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00

14,878 4,500 7,900
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ขอพร 3 วัดดังไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบ ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest