ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป พัก 4 ดาว ล่องเรือทะเลสาบ หมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ประประธานาธิบดี | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป พัก 4 ดาว ล่องเรือทะเลสาบ หมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ประประธานาธิบดี | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป พัก 4 ดาว ล่องเรือทะเลสาบ หมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ประประธานาธิบดี | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW22CI4DZG (TPE37)

เดินทาง : 20 ธันวาคม 19 - 31 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

2

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

EASTERN HOTELS & RESORT หรือเทียบเท่า

3

วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 4,500 9,999
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 4,500 9,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 4,500 9,999
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 4,500 9,999
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 15,999 4,500 9,999
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 15,999 4,500 9,999
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 15,999 4,500 9,999
06 – 09 มีนาคม 2563 14,999 4,500 9,999
07 – 10 มีนาคม 2563 14,999 4,500 9,999
13 – 16 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999
14 – 17 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999
20 – 23 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999
21 – 24 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999
26 – 29 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999
27 – 30 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999
28 – 31 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999

 

รายการ UPDATE เดินทางช่วง เมษายน – ตุลาคม 2563

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
15 – 18 เมษายน 2563 17,999 5,500 10,999
18 – 21 เมษายน  2563 15,999 4,500 9,999
22 – 25 เมษายน 2563 15,999 4,500 9,999
25 – 28 เมษายน 2563 15,999 4,500 9,999
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 16,999 5,500 10,999
02 – 05 พฤษภาคม 2563 17,999 5,500 10,999
06 – 09 พฤษภาคม 2563 17,999 5,500 10,999
13 – 16 พฤษภาคม 2563 15,999 4,500 9,999
16 – 19 พฤษภาคม 2563 15,999 4,500 9,999
20 – 23 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999
23 – 26 พฤษภาคม 2563 15,999 4,500 9,999
27 – 30 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 15,999 4,500 9,999
03 – 06 มิถุนายน 2563 17,999 5,500 10,999
06 – 09 มิถุนายน 2563 15,999 4,500 9,999
10 – 13 มิถุนายน 2563 14,999 4,500 9,999
13 – 16 มิถุนายน 2563 15,999 4,500 9,999
17 – 20 มิถุนายน 2563 14,999 4,500 9,999
04 – 07 กรกฎาคม 2563 17,999 5,500 10,999
08 – 11 กรกฎาคม 2563 14,999 4,500 9,999
11 – 14 กรกฎาคม 2563 14,999 4,500 9,999
15 – 18 กรกฎาคม 2563 15,999 4,500 9,999
18 – 21 กรกฎาคม 2563 15,999 4,500 9,999
22 – 25 กรกฎาคม 2563 15,999 4,500 9,999
25 – 28 กรกฎาคม 2563 17,999 5,500 10,999
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563 15,999 4,500 9,999
01 – 04 สิงหาคม 2563 15,999 4,500 9,999
05 – 08 สิงหาคม 2563 14,999 4,500 9,999
08 – 11 สิงหาคม 2563 15,999 4,500 9,999
12 – 15 สิงหาคม 2563 17,999 5,500 10,999
15 – 18 สิงหาคม 2563 15,999 4,500 9,999
19 – 22 สิงหาคม 2563 14,999 4,500 9,999
22 – 25 สิงหาคม 2563 15,999 4,500 9,999
26 – 29 สิงหาคม 2563 15,999 4,500 9,999
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2563 15,999 4,500 9,999
02 – 05 กันยายน 2563 14,999 4,500 9,999
05 – 08 กันยายน 2563 15,999 4,500 9,999
09 – 12 กันยายน 2563 15,999 4,500 9,999
12 – 15 กันยายน 2563 14,999 4,500 9,999
16 – 19 กันยายน 2563 15,999 4,500 9,999
19 – 22 กันยายน 2563 15,999 4,500 9,999
23 – 26 กันยายน 2563 14,999 4,500 9,999
26 – 29 กันยายน 2563 15,999 4,500 9,999
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2563 15,999 4,500 9,999
03 – 06 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999
07 – 10 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999
10 – 13 ตุลาคม 2563 17,999 5,500 10,999
14 – 17 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999
17 – 20 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999
21 – 24 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest