ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW21CI4DZG – (TPE20)

TAIWAN

T-DED ครอบครัวตัวอาร์ต

4วัน 3คืน

เที่ยวไต้หวันแบบถูกเวอร์ๆ บินหรู อยู่ดี

พักโรงแรม 4 ดาว ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง

เดินทาง กรกฏาคม – กันยายน 2561

เริ่มต้น 13,777.-

มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเป่า ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร

สุดฟิน ล่องทะเลสุริยัน – จันทรา

• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค • ตึกไทเป 101

• ช้อปปิ้งแบบฟินเฟ่อร์!! ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวนTAO GARDEN HOTEL

★★★★

2ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
TALMUD HOTEL

★★★★★

3ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG

★★★★

4หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

05 – 08 กรกฎาคม 256113,77713,77713,7774,0007,900
06 – 09 กรกฎาคม 256115,77715,77715,7774,0007,900
12 – 15 กรกฎาคม 256114,77714,77714,7774,0007,900
13 – 16 กรกฎาคม 256115,77715,77715,7774,0007,900
19 – 22 กรกฎาคม 256114,77714,77714,7774,0007,900
20 – 23 กรกฎาคม 256115,77715,77715,7774,0007,900
03 – 06 สิงหาคม 256115,77715,77715,7774,0007,900
10 – 13 สิงหาคม 256119,77719,77719,7775,0009,900
11 – 14 สิงหาคม 256118,77718,77718,7775,0009,900
17 – 20 สิงหาคม 256115,77715,77715,7774,0007,900
24 – 27 สิงหาคม 256115,77715,77715,7774,0007,900
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 256115,77715,77715,7774,0007,900
07 – 10 กันยายน 256115,77715,77715,7774,0007,900
14 – 17 กันยายน 256115,77715,77715,7774,0007,900
21 – 24 กันยายน 256115,77715,77715,7774,0007,900
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 256115,77715,77715,7774,0007,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 10,000 ไต้หวัน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 7,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน