ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ที่เที่ยวใหม่ค่เฟ่สุดชิ Husshan 1914 มื้อพิเศษ ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา | 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ที่เที่ยวใหม่ค่าเฟ่สุดชิ Husshan 1914 มื้อพิเศษ ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา | 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ที่เที่ยวใหม่ค่าเฟ่สุดชิ Husshan 1914 มื้อพิเศษ ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา | 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : TW17BR4DZG (TPE51)

เดินทาง : 14 พฤศจิกายน 19 - 17 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,878

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

2

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ - HUASHAN 1914 CREATIVE PARK - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) - ซีเหมินติง

EASTERN HOTEL&RESORT หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ร้านเครื่องสำอาง - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และ เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

04 – 07 กันยายน 2562 BR206 BKK-TPE 01.45 – 06.35

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

14,878 3,500 7,900
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

14,878 3,500 7,900

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest