ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ขอพร 3 วัดดังไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบ ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง หมู่บ้านทหารโบราณ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ขอพร 3 วัดดังไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบ ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง หมู่บ้านทหารโบราณ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ขอพร 3 วัดดังไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบ ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง หมู่บ้านทหารโบราณ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW15SL5DZG (TPE41)

เดินทาง : 8 พฤศจิกายน 19 - 10 พฤษภาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,878

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน

CITY SUITE HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

TALMUD HOTEL YUAN DE หรือเทียบเท่า

3

ไทจง - ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) - ร้านเครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป

NTP NEW TAIPEI HOT SPRING หรือเทียบเท่า

4

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านพายสับปะรด - หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอาง - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

5

สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

พักเดี่ยว
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 13,878 9,999 4,500
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,878 9,999 4,500
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 13,878 9,999 4,500
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,878 9,999 4,500
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 13,878 9,999 4,500
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
04 – 08 ธันวาคม 2562 17,878 12,999 5,500
05 – 09 ธันวาคม 2562 17,878 12,999 5,500
06 – 10 ธันวาคม 2562 17,878 12,999 5,500
07 – 11 ธันวาคม 2562 17,878 12,999 5,500
11 – 15 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
12 – 16 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
13 – 17 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
18 – 22 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
19 – 23 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
20 – 24 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
25 – 29 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
26 – 30 ธันวาคม 2562 13,878 9,999 4,500
27 – 31 ธันวาคม 2562 20,878 12,999 6,500
28 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 21,878 14,999 6,500
29 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 21,878 14,999 6,500
30 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 21,878 14,999 6,500
31 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63 21,878 14,999 6,500
08 – 12 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500
09 – 13 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500
10 – 14 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500
15 – 19 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500
16 – 20 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500
17 – 21 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 15,878 10,999 4,500
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 13,878 9,999 4,500
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 14,878 9,999 4,500
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 14,878 9,999 4,500
04 – 08 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
05 – 09 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
06 – 10 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
11 – 15 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
12 – 16 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
13 – 17 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
18 – 22 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
19 – 23 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
20 – 24 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
25 – 29 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
26 – 30 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
27 – 31 มีนาคม 2563 13,878 9,999 4,500
02 – 06 เมษายน 2563 15,878 10,999 4,500
03 – 07 เมษายน 2563 15,878 10,999 4,500
08 – 12 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500
09 – 13 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500
10 – 14 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500
11 – 15 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500
12 – 16 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500
13 – 17 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500
14 – 18 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500
15 – 19 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500
16 – 20 เมษายน 2563 14,878 9,999 4,500
17 – 21 เมษายน 2563 14,878 9,999 4,500
23 – 27 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500
24 – 28 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 14,878 9,999 4,500
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563 14,878 9,999 4,500
01 – 05 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500
02 – 06 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500
06 – 10 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ขอพร 3 วัดดังไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบ ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ่ง ลอยโคมขงหมิง หมู่บ้านทหารโบราณ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest