ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW12SL7DZG (TPE32)

T-DED

มนต์รัก

TAIWAN

7 วัน 5 คืน

เที่ยวครบ 3 อุทยาน คุ้มสุดๆ !!

ช้อปปิ้งเพลินแบบจัดเต็ม 3 ตลาดดัง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 21,777.-

ทัวร์ไต้หวัน

• อุทยานแห่งชาติเย่หลิว • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวิ่นหวู่ • ตึกไทเป 101

• นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน • ช้อปปิ้งซีเหมินติง • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต • ตลาดฟ่งเจี๋ย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
2สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
SANKAI KAN HOTEL

★★★★

3เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
TALMUD HOTEL

★★★★

4ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG

★★★★

5ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยกCHATEAU DE CHINE HUALIEN

★★★★★

6ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG

★★★★

7สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
23 – 29 กรกฎาคม 256123,77723,77723,7778,000
27 ส.ค. – 02 ก.ย. 256121,77721,77721,7777,000
24 – 30 กันยายน 256122,77722,77722,7777,000
08 – 14 ตุลาคม 256123,77723,77723,7778,000
15 – 21 ตุลาคม 256122,77722,77722,7777,000
22 – 28 ตุลาคม 256123,77723,77723,7778,000
29 ต.ค. – 04 พ.ย. 256122,77722,77722,7777,000

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน