ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW10CI4DZG (TPE23)

หยุดพัก..หยุดที่

TAIWAN

4 วัน 3 คืน

ไฟล์ทสวย!! ไปเช้า กลับดึก

เที่ยวไต้หวันวันหยุด ช้อปปิ้งจัดเต็ม

เดินทาง 26-29 / 27-30 กรกฎาคม 2561

เดินทาง 09-12 / 10-13 สิงหาคม 2561

เพียง 21,777.-

ทัวร์ไต้หวัน

ไถจง – เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

วัดพระถังซัมจั๋ง – ไทเป – จิ่วเฟิ่น – เจียงไคเช็ค

ซีเหมินติง – Mitsui Outlet Park – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
SANKAI KAN HOTEL

★★★★

2เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง
SUN HOT SPRING & RESORT

★★★★★

3ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
FUHSIN HOTEL

★★★★

4หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

26 – 29 กรกฎาคม 256121,77721,77721,7774,00012,900
27 – 30 กรกฎาคม 256121,77721,77721,7774,00012,900
09 – 12 สิงหาคม 256121,77721,77721,7774,00012,900
10 – 13 สิงหาคม 256121,77721,77721,7774,00012,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน