ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : EU42OS8DCC

Croatia Summer

8 วัน 5 คืน

สัมผัสความสวยงามของมรดกโลกทั้ง 5 แห่ง

เดินทาง มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 84,900.-

แพ๊กเกจนี้รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย (ลูกค้าไม่ต้องโชว์ตัว)

Pictures of Dubrovnik Harbor and Old Town at sunrise, Pictures of Croatia, panoramic photographer

ซาเกรบ – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (UNESCO) – โทรเกียร์ (UNESCO)

พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO) – กำแพงโบราณ (UNESCO)

ทัวร์โครเอเชีย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
2ซาเกรบ (โครเอเชีย) – ชมเมืองเก่าซาเกรบ – โอพาเทีย (เมืองรีสอร์ทระดับโลก)
★★★★
3โอพาเทีย – พูล่า – แอมฟิเธียเตอร์ – โรวินจน์ – โบสถ์อุฟเฟเมีย – โอพาเทีย
★★★★
4โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (UNESCO)
★★★
5อุทยานพลิตวิเซ่ – โทรเกียร์ (UNESCO) – สปลิท – พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO)
★★★★
6สปลิท – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิก – กำแพงโบราณ (UNESCO)
★★★★
7ดูบรอฟนิค – ซุปเปอร์คอนซูม ละลายเงินคูน่า – ชาฟตัท – สนามบินดูบรอฟนิค
8สนามบินสุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันที่เดินทางราคาค่าทัวร์

25 ท่านขึ้นไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียงเสริม)

ห้องเดี่ยว
08 – 15 มิ.ย.1884,900.-ลดจากราคาทัวร์

5,000.-

17,900.-
21 – 28 มิ.ย. 18

06 – 13 ก.ค. 18

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 18

10 – 17 ส.ค. 18

24 – 31 ส.ค. 18

07 – 14 ก.ย. 18

21 – 28 ก.ย. 18

87,900.-ลดจากราคาทัวร์

5,000.-

17,900.-

** ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

***ในกรณี ที่มีผู้เดินทางจำนวน 15 -19 ท่าน ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท / ท่าน

หากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย  (ไม่ต้องโชว์ตัว) ใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ
 • น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน

ทัวร์โครเอเชีย