ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : US7BR10DVT

CANADA EXPLORER

10 วัน 7 คืน

เที่ยวแคนาดาอย่างแตกต่าง…ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอุทยานแห่งชาติบานฟ์

ทะเลสาบเลคหลุยส์ ที่สวยงามราวภาพวาดแวนคูเวอร์

เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 107,900.-

ทัวร์แคนาดา

ชิมไวน์เมืองเคโลวนา ชมสวนสวยบูชาร์ด สะพานคาปิลาโน

นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ พร้อมช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ไทเป – แวนคูเวอร์Sheraton Vancouver Airport Hotel

★★★

2แวนคูเวอร์ – เคโลวน่า – เวอร์นอน
Vernon Lodge, Vernon

★★★

3เวอร์นอน – เรเวลสโตค – โกลเด้นท์
Holiday Inn Civic Center Hotel

★★★

4โกลเด้นท์ – อุทยานแห่งชาติบานฟ์ – ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – นั่งรถ Snow Coach – บานฟ์
Banff Ptarmigan Inn

★★★

5บานฟ์ – เลคหลุยส์ – แคมลูปส์
Coast Kamloops Hotel

★★★

6แคมลูปส์ – โรงงามโสม – แวนคูเวอร์
Sheraton Vancouver Hotel

★★★

7แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย – สวนบูชาร์ด – แวนคูเวอร์
Sheraton Vancouver Hotel

★★★

8แวนคูเวอร์ – ชมเมือง – สะพานแขวนคาปิลาโน – ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท
9แวนคูเวอร์
10ไทเป – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

Canada Explorer 10D7N

(แวนคูเวอร์-เคโลวน่า-บานฟ์-เลคหลุยส์-วิคตอเรีย)

10-19 ส.ค.28 ก.ย.-07 ต.ค.06-15 ต.ค.
ผู้ใหญ่ ท่านละ120,900115,500107,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน120,900115,500107,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)110,900104,90097,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ29,90029,90022,500
ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านที่ 3 ส่วนลด5,0005,0005,000
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน80,90080,90073,500

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ
 • ณ วันที่ 23 มี.ค.2561  และท่านต้องชำระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จำกัด 2 ใบ / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ