ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ กระเช้าฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบกนิงห์บิงห์ ชาบูปลาแซลม่อน (พักหรู 5 ดาว) | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ กระเช้าฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก ชมทัศนียภาพนิงห์บิงห์ ชาบูปลาแซลม่อน | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ กระเช้าฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก ชมทัศนียภาพนิงห์บิงห์ ชาบูปลาแซลม่อน | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : VN46VN5DZG (HAN11)

เดินทาง : 4 ตุลาคม 19 - 31 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก

ARISTO HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต

NORTH STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์

HAO LU HOTEL หรือเทียบเท่า

5

เมืองนิงห์บิงห์ – วัดบ่ายดิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์) – สนามิบนนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
 

กำหนดการเดินทาง

 

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

04 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 4,000 9,599
17 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 4,000 10,599
18 – 22 ตุลาคม 2562 14,999 4,000 10,599
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 14,999 4,000 10,599
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000 10,599
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000 10,599
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000 10,599
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 4,000 10,599
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 4,000 10,599
05 – 09 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,599
12 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599
13 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599
19 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599
20 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599
26 – 30 ธันวาคม 2562 16,999 4,500 12,599
27 – 31 ธันวาคม 2562 16,999 4,500 12,599
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 4,500 14,599
03 – 07 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,599
10 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599
16 – 20 มกราคม 2563 14,999 4,000 10,599
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 4,000 11,599
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,599
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,599
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,599
05 – 09 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
12 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
13 – 17 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
20 – 24 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
27 – 31 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ กระเช้าฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก ชมทัศนียภาพนิงห์บิงห์ ชาบูปลาแซลม่อน | 5 วัน 4 คืนทัวร์เวียดนาม

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest