ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ซาปา-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ กระเช้าฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองเบย์และฮาลองบก ชมทัศนียภาพนิงห์บิงห์ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,ฮานอย,ฮาลอง,นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,ฮานอย,ฮาลอง,นิงห์บิงห์

รหัสทัวร์ : VN30TG4DZG (HAN06)

เดินทาง : 11 เมษายน 19 - 19 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท

NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA หรือระดับเทียบเท่า

2

เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า

3

จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต

SEA STAR HOTEL /CITY BAY PALACE HOTEL / KENNY HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก
ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง/ไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
11 – 14 เมษายน 2562 19,999 19,999 4,000 14,999
26 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 3,500 12,999
09 – 12 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 3,500 11,999
22 – 25 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 3,500 10,999
12 – 15 กันยายน 2562 14,999 14,999 3,500 10,999
26 – 29 กันยายน 2562 14,999 14,999 3,500 10,999
11 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 3,500 12,999
17 – 20 ตุลาคม 2562 15,999 15,999 3,500 11,999
24 – 27 ตุลาคม 2562 15,999 15,999 3,500 11,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 15,999 3,500 11,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 15,999 3,500 11,999
05 – 08 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 3,500 12,999
12 – 15 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 3,500 11,999
19 – 22 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 3,500 11,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest