ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN29VZ4DZG – (SGN09)

BREEZES SOUTH

VIETNAM

4 วัน 3 คืน

เที่ยวเต็มอิ่มครบ 3 เมืองไฮไลท์

เข้าโฮจิมินท์ – ออกดาลัท ไม่ต้องย้อน ROUTE

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 9,888.-

ทัวร์เวียดนาม

โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถั่น – CRAZY HOUSE

ทะเลทรายขาว – ลำธารนางฟ้า – น้ำตก DATANLA – วัดตั๊กลัม – DALAT FLOWER GARDEN

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL

★★★

2เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL

★★★

3เมืองมุยแน่ – เมืองดาลัด – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE – พระราชวังฤดูร้อน – ช้อปปิ้งตลาด NIGHT MARKET
LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL

★★★

4เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

18 – 21 พฤษภาคม 25619,8889,8889,8883,0006,588
01 – 04 มิถุนายน 256110,88810,88810,8883,0007,588
08 – 11 มิถุนายน 256110,88810,88810,8883,0007,588
15 – 18 มิถุนายน 256110,88810,88810,8883,0007,588
22 – 25 มิถุนายน 256110,88810,88810,8883,0007,588
06 – 09 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8883,0007,588
13 – 16 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8883,0007,588
20 – 23 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8883,0007,588
03 – 06 สิงหาคม 256110,88810,88810,8883,0007,588
17 – 20 สิงหาคม 256110,88810,88810,8883,0007,588
24 – 27 สิงหาคม 25619,8889,8889,8883,0006,588
31 .. – 03 .. 25619,8889,8889,8883,0006,588
07 – 10 กันยายน 25619,8889,8889,8883,0006,588
14 – 17 กันยายน 25619,8889,8889,8883,0006,588
21 – 24 กันยายน 25619,8889,8889,8883,0006,588
28 .. – 01 .. 25619,8889,8889,8883,0006,588
05 – 08 ตุลาคม 256111,88811,88811,8883,0008,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม