ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN27TG4DZG – (HAN15)

THE BRAVO

FANSIPAN

4 วัน 3 คืน

ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฟานซิปัน

เต็มอิ่มพักซาปา 2 คืน

เดินทาง มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561

ราคาเดียว 14,888.-

ทัวร์เวียดนาม

เมืองลาวไก – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ภูเขาหามรอง – น้ำตกสีเงิน – ถ้ำตามก๊ก

ตลาด LOVE MARKET – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA
2เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA
3เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL
4เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

มีเตียงเสริม

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

09 – 12 มิถุนายน 256114,88814,88814,8883,0009,588
23 – 26 มิถุนายน 256114,88814,88814,8883,0009,588
14 – 17 กรกฎาคม 256114,88814,88814,8883,0009,588
28 – 31 กรกฎาคม 256114,88814,88814,8883,0009,588
11 – 14 สิงหาคม 256114,88814,88814,8883,0009,588
25 – 28 สิงหาคม 256114,88814,88814,8883,0009,588
08 – 11 กันยายน 256114,88814,88814,8883,0009,588
22 – 25 กันยายน 256114,88814,88814,8883,0009,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม