ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN26VZ3DZG – (SGN08)

FOREST in

DALAT

3วัน 2คืน

เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์

บินตรง ลงดาลัท

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 7,888.-

ทัวร์เวียดนาม

นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมน้ำตก DATANLA DALAT FLOWER GRADENS

วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด – น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL
2เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว) – พระราชวังฤดูร้อน – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL
3เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
07-09 กรกฏาคม 25618,8888,8888,8882,5006,888
11-13 กรกฏาคม 25617,8887,8887,8882,5005,888
14-16 กรกฏาคม 25618,8888,8888,8882,5006,888
18-20 กรกฏาคม 25617,8887,8887,8882,5005,888
25-27 กรกฏาคม 2561

วันหยุด วันอาสาฬหบูชา

7,8887,8887,8882,5005,888
08-10 สิงหาคม 25617,8887,8887,8882,5005,888
18-20 สิงหาคม 25618,8888,8888,8882,5006,888
22-24 สิงหาคม 25617,8887,8887,8882,5005,888
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 25618,8888,8888,8882,5006,888
01-03 กันยายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
05-07 กันยายน 25617,8887,8887,8882,5005,888
08-10 กันยายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
12-14 กันยายน 2561 7,8887,8887,8882,5005,888
15-17 กันยายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
22-24 กันยายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
26-28 กันยายน 25617,8887,8887,8882,5005,888
03-05 ตุลาคม 25619,8889,8889,8882,5007,888
10-12 ตุลาคม 25619,8889,8889,8882,5007,888
17-19 ตุลาคม 25619,8889,8889,8882,5007,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน** ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม