ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ชม 2 เมืองมรดกโลก พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

รหัสทัวร์ : VN24VZ4DZG (DAD19)

เดินทาง : 4 เมษายน 19 - 29 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE

2

บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL

3

วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง

ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL

4

เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน บานาฮิลล์

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

04 – 07 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
10 – 13 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999
12 – 15 เมษายน 2562 18,999 18,999 18,999 4,500 15,999
15 – 18 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 13,999
17 – 20 เมษายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
20 – 23 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
29 เม.ย. – 02พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
02 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
08 – 11 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
11 – 14 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
22 – 25 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
25 – 28 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
13 – 16 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
14 – 17 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
20 – 23 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
04 – 07 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
11 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
12 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
13 – 16 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
25 – 28 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
26 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999
01 – 04 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
09 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999
10 – 13 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 11,999
15 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
22 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
23 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
05 – 08 กันยายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
06 – 09 กันยายน 2562 10,999 10,999 10,999 4,500 9,999
12 – 15 กันยายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
20 – 23 กันยายน 2562 10,999 10,999 10,999 4,500 9,999
26 – 29 กันยายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
01 – 04 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
02 – 05 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
03 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
04 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
05 – 08 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
08 – 11 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
13 – 16 ตุลาคม 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 13,999
15 – 18 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
16 – 19 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999
17 – 20 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
18 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
19 – 22 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
21 – 24 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
22 – 25 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
27 – 30 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest