ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN23VZ3DZG – (SGN05)

Flower Bloom in

DALAT

3 วัน 2 คืน

เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน

บินตรงลงดาลัท

ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธุ์

เดินทาง มีนาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 9,888.-

น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – CRAZY HOUSE – พระราชวังฤดูร้อน – วัดหลิงเฝือก

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด – น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL
2เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – พระราชวังฤดูร้อน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL
3เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
02 – 04 มีนาคม 25619,8889,8889,8882,5006,888
09 – 11 มีนาคม 25619,8889,8889,8882,5006,888
16 – 18 มีนาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
23 – 25 มีนาคม 25619,8889,8889,8882,5006,888
30 มี.. – 01 เม.. 2561 9,8889,8889,8882,5006,888
06 – 08 เมษายน 256110,88810,88810,8882,5007,888
11 – 13 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0008,888
13 – 15 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0008,888
20 – 22 เมษายน 25619,8889,8889,8882,5006,888
27 – 29 เมษายน 25619,8889,8889,8882,5006,888
11 – 13 พฤษภาคม 25619,8889,8889,8882,5006,888
18 – 20 พฤษภาคม 25619,8889,8889,8882,5006,888
15 – 17 มิถุนายน 25619,8889,8889,8882,5006,888
29 มิ.. – 01 .. 25619,8889,8889,8882,5006,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน** ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม