02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)

 

 

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG – (DAD04)

MEMORIES

DANANG

3 วัน 2 คืน

เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก

เว้ – ดานัง – ฮอยอัน

เดินทาง มีนาคม 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 10,888.-

พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคติงห์ – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
ELEGENT HUE HOTEL / ASIA HUE HOTEL
2 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
GALAVINA HOTEL / BANTIQUE HOTEL

(โรงแรมที่ดานังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีห้องTripleจะใช้ห้องเป็นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

3 หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

03 – 05 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
10 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
17 – 19 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
24 – 26 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888
05 – 07 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
12 – 14 เมษายน 2561 14,888 14,888 14,888 2,500 8,888
15 – 17 เมษายน 2561 15,888 15,888 15,888 2,500 9,588
12 – 14 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
19 – 21 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888
15 – 17 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888
13 – 15 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888
03 – 05 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230