02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)

 

 

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG – (DAD03)

ROMANTIC

BANA HILLS

4 วัน 3 คืน

เที่ยวครบ 3 เมือง

เว้ – ดานัง – ฮอยอัน

เดินทาง มีนาคม 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 12,888.-

พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรคไคคิงห์ – สะพานญี่ปุ่น

Fantasy Park – สะพานแห่งรัก สะพานมังกร

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
ELEGANT HUE HOTEL/GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL

★★★★

2 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL

★★★

(โรงแรมที่ดานังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีห้องTripleจะใช้ห้องเป็นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

3 เมืองดานัง – บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้นลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานัง – สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL

★★★

(โรงแรมที่ดานังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีห้องTripleจะใช้ห้องเป็นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

4 เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
08 – 11 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
15 – 18 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588
12 – 15 เมษายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
26 – 29 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888
03 – 06 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888
07 – 10 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888
19 – 22 กรกฎาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888
09 – 12 สิงหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888
30 .. – 02 .. 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230