หน้าแรก » ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า – กลับดึก ล่องเรือชมความงาม “อ่าวฮาลองเบย์” | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า – กลับดึก ล่องเรือชมความงาม “อ่าวฮาลองเบย์” | 4 วัน 3 คืน

 

 

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN20SL4DZG – (HAN12)

TOUCHING HALONG

SAPA

4 วัน 3 คืน

ฮานอย ซาปา ฮาลอง

เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า – กลับดึก

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 12,888.-

ทัวร์เวียดนาม

หมู่บ้าน CAT CAT – ภูเขาปากมังกร – ทะเลสาบคืนดาบ – จัตุรัสบาดิงห์ – วัดหงอกเซิน – เจดีย์เสาเดี่ยว – ถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUTAIN
2 เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
DELIGHT HOTEL / MOON VIEW
3 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
NEW STAR HOTEL / KENNY HOTEL
4 เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
04 – 07 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
11 – 14 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
18 – 21 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
08 – 11 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
22 – 25 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
13 – 16 กรกฎาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
20 – 23 กรกฎาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
03 – 06 สิงหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
14 – 17 สิงหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
17 – 20 สิงหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
14 – 17 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
21 – 24 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
05 – 08 ตุลาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
19 – 22 ตุลาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี : 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/05/VN20SL4DZG-HAN12.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน    
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า – กลับดึก ล่องเรือชมความงาม “อ่าวฮาลองเบย์” | 4 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า – กลับดึก ล่องเรือชมความงาม “อ่าวฮาลองเบย์” | 4 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest