ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ กระเช้าฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก ชมทัศนียภาพนิงห์บิงห์ ชาบูปลาแซลม่อน | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ กระเช้าฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก ชมทัศนียภาพนิงห์บิงห์ ชาบูปลาแซลม่อน | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ กระเช้าฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก ชมทัศนียภาพนิงห์บิงห์ ชาบูปลาแซลม่อน | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN12)

เดินทาง : 28 พฤศจิกายน 19 - 29 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

12,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

NORT STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน

NORT STAR SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า

3

เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์

HOA LU HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 3,500 9,599
26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 3,500 11,599
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 9,599
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 9,599
20  -23 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 9,599
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 3,500 9,599
05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599
12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599
19 – 22 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599
26 – 29 มีนาคม 2563 12,999 3,500 8,599
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest