ทัวร์เวียดนามเหนือ

รหัสทัวร์ : VN14FD3DZG – (HAN14)

The Wonderful

SAPA

3วัน 2คืน

สุดคุ้ม!! บินเช้า – กลับดึก พักซาปา 2 คืน

ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก

เดินทาง มิถุนายน 2561 – มกราคม 2562

เริ่มต้น 8,888.-

ทัวร์เวียดนาม

• จตุรัสบาดิงห์ • สุสานโฮจิมินห์ • ทำเนียบประธานาธิบดี • บ้านพักลุงโฮ • วัดเจดีย์เสาเดียว

• หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต • หมู่บ้านตะวัน • น้ำตกสีเงิน • วัดหงอกเซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN

★★★

2หมู่บ้าน CAT CAT – หมู่บ้านตะวัน – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN

★★★

3เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
08 – 10 มิถุนายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
15 – 17 มิถุนายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
22 – 24 มิถุนายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 25618,8888,8888,8882,5006,888
07 – 09 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
14 – 16 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
17 – 19 สิงหาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
24 – 26 สิงหาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
25 – 27 สิงหาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 25619,8889,8889,8882,5007,588
01 – 03 กันยายน 25619,8889,8889,8882,5007,588
07 – 09 กันยายน 25619,8889,8889,8882,5007,588
22 – 24 กันยายน 256110,88810,88810,8882,5007,888
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 25619,8889,8889,8882,5007,588
05 – 07 ตุลาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
02 – 04 พฤศจิกายน 256110,88810,88810,8882,5007,888
10 – 12 พฤศจิกายน 256110,88810,88810,8882,5007,888
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 256110,88810,88810,8882,5007,888
01 – 03 ธันวาคม 256111,88811,88811,8882,5008,888
09 – 11 ธันวาคม 256110,88810,88810,8882,5007,888
15 – 17 ธันวาคม 256111,88811,88811,8882,5008,888
29 – 31 ธันวาคม 256117,88817,88817,8883,00011,888
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 256216,88816,88816,8883,00010,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1200 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900  บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม