ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ซาปา ท้าลมหนาว พักซาปา 2 คืน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ซาปา ท้าลมหนาว พักซาปา 2 คืน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮานอย ซาปา ท้าลมหนาว พักซาปา 2 คืน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถรางชมนาขั้นบันได | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN10VJ4DZG (HAN08)

เดินทาง : 22 สิงหาคม 19 - 28 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

10,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา

พักที่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2

ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต

พักที่ NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

พักที่ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4

เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม,เที่ยวเวียดนาม,รายการทัวร์เวียดนาม,ทัวร์เวียดนามโปรโมชั่น,ทัวร์เวียนามราคาถูก

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
22 – 25 สิงหาคม 2562 10,999 3,000 7,999
05 – 08 กันยายน 2562 11,999 3,000 7,999
19 – 22 กันยายน 2562 11,999 3,000 7,999
03 – 06 ตุลาคม 2562 11,999 3,000 7,999
04 – 07 ตุลาคม 2562 11,999 3,000 7,999
10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999
11 – 14 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999
12 – 15 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 10,999
13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999
17 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999
18 – 21 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999
24 – 27 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999
25 – 28 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 9,999
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 13,999 3,000 9,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000 8,999
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 12,999 3,000 8,999
05 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999
07 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 3,000 10,999
12 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999
19 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 9,999
26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,999
27 – 30 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,999
28 – 31 ธันวาคม 2562 17,999 4,000 12,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest