ทัวร์เวียดนามใต้

รหัสทัวร์ : VN24VZ4DZG – (SGN06)

Flora Fresh

DALAT NHATRANG

4 วัน 3 คืน

พัก 4 ดาว ดาลัทเมืองสุดโรแมนติก

นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่ VINPEARL LAND

เดินทาง มีนาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 11,888.-

• ชมศิลปะฮินดู เจดีย์โพนากา • ช้อปปิ้ง ตลาดญาจาง, ดาลัทไนท์มาร์เก็ต • Crazy House

• นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท • ไหว้พระวัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • สถานีรถไฟเก่า

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – เจดีย์โพนากา – ตลาดญาจาง
HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG
2ญาจาง – นั่งกระเช้าข้ามทะเล – วินเพิร์ล แลนด์ – เมืองดาลัท – ไนท์มาร์เก็ต
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL
3ดาลัท – น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่า
LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL
4ดาลัท – DALAT FLOWER GRADENS – สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
09 – 12 มีนาคม 256111,88811,88811,8883,5008,888
23 – 26 มีนาคม 256113,88813,88813,8883,5009,888
06 – 09 เมษายน 256113,88813,88813,8883,5009,888
13 – 16 เมษายน 256114,88814,88814,8883,50010,888
27 – 30 เมษายน 256112,88812,88812,8883,5009,888
11 – 14 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,5009,888
25 – 28 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,5009,888
08 – 11 มิถุนายน 256112,88812,88812,8883,5009,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน**หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม