Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย | 4 วัน 3 คืน

 

 


ทัวร์เวียดนามเหนือ

รหัสทัวร์ : VN25VJ4DZG – (HAN13)

Nice North

SAPA

4วัน 3คืน

ซาปา สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ

ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก

เดินทาง มีนาคม 2561 – พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 9,888.-

ทัวร์เวียดนาม

หมู่บ้านชาวเขากั๊ก กั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาด LOVE MARKET ภูเขาฮามรอง

ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน จตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานแคท บา – ไฮฟอง – ฮานอย
CWD HOTEL / DELIGHT / MOON VIEW
2 เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – น้ำตกสีเงิน – LOVE MARKET
NORTH STAR / SUNNY MOUNTIAN
3 เมืองซาปา – หุบเขาปากมังกร –  เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
CWD HOTEL / DELIGHT / MOON VIEW
4 เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 251 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
07-10 กันยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
14-17 กันยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
21-24 กันยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 7,588
12-15 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
19-22 ตุลาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
26-29 ตุลาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 7,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ***ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย | 4 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย | 4 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest