ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : KR20TG5DSB (TG14)

The Best Time

Autumn in Seoul

5 วัน 3 คืน

เดินทาง กันยายน – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 22,999.-

ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ

ถนนเลียบกำแพงหิน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในเกาหลี

สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ

ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !!

ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum

สุดคุ้ม…พักในเมืองโซล 3 คืน

สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล

พิเศษ!!….ให้ท่านสวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2อินชอน – เกาะนามิ – ปั่น Rali Bike – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล
DIAMOND RICH

★★★

3พระราชวังถ๊อกซูคุง – ถนนเลียบกำแพงหิน – ศูนย์โสม – Cosmetic Duty Free – สวนลอยฟ้า Seoullo7017 – ช้อปปิ้งถนนฮงแด
DIAMOND RICH

★★★

4หมู่บ้านบุกชนฮันนก – โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์ – คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง
DIAMOND RICH

★★★

5พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก – Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

06-10 กันยายน256122,999.-22,999.-21,999.-20,999.-4,900.-
20-24 กันยายน256122,999.-22,999.-21,999.-20,999.-4,900.-
27กันยายน-01ตุลาคม6123,999.-23,999.-22,999.-21,999.-4,900.-
04-08 ตุลาคม 256124,999.-24,999.-23,999.-22,999.-4,900.-
10-14 ตุลาคม 256123,999.-23,999.-22,999.-21,999.-4,900.-
11-15 ตุลาคม 2561

(วันหยุดวันคล้ายสวรรคต ร.9)

26,999.-26,999.-25,999.-24,999.-4,900.-
12-16 ตุลาคม 2561

(วันหยุดวันคล้ายสวรรคต ร.9)

26,999.-26,999.-25,999.-24,999.-4,900.-
13-17 ตุลาคม 2561

(วันหยุดวันคล้ายสวรรคต ร.9)

24,999.-24,999.-23,999.-22,999.-4,900.-
16-20 ตุลาคม 256123,999.-23,999.-22,999.-21,999.-4,900.-
18-22 ตุลาคม 256125,999.-25,999.-24,999.-23,999.-4,900.-
19-23 ตุลาคม 2561

(วันหยุดปิยะมหาราช)

27,999.-27,999.-26,999.-25,999.-4,900.-
20-24 ตุลาคม 2561 (1)

(วันหยุดปิยะมหาราช)

25,999.-25,999.-24,999.-23,999.-4,900.-
20-24 ตุลาคม 2561 (2)

(วันหยุดปิยะมหาราช)

25,999.-25,999.-24,999.-23,999.-4,900.-
22-26 ตุลาคม 256124,999.-24,999.-23,999.-22,999.-4,900.-
25-29 ตุลาคม 256126,999.-26,999.-25,999.-24,999.-4,900.-
29 ต.ค.-02 พ.ย.256123,999.-23,999.-22,999.-21,999.-4,900.-
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 256123,999.-23,999.-22,999.-21,999.-4,900.-
31 ต.ค.-04 พ.ย. 256124,999.-24,999.-23,999.-22,999.-4,900.-

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 40,000 วอน ต่อท่านต่อทริป หรือ 1,400 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์เกาหลีใต้