ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR9XJ5DZG – (ICN19)

KOREA

HELLO SUMMER

5วัน 3คืน

สนุกสนานเต็มที่!! สวนสนุก EVERLAND

เอาใจสาวกโจรสลัดหมวกฟาง ONE PIECE CAFE

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 13,900.-

ทัวร์เกาหลีใต้

• หมู่บ้านบุกซอนฮักอก • เรียนทำกิมจิ

• พระราชวังชางด็อกกุง • ช้อปปิ้ง DUTY FREE, ตลาดเมียงดง, ย่านฮงอิก

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2เกาหลีใต้ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND
JM HOTEL / NEW M SUWON
3หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC OUTLET – N SEOUL TOWER
HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL
4น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ – พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL
5ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. – ก.ย. 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

ราคา

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

ราคา

เด็กอายุไม่เกิน

2 ขวบ

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

05 – 09 กรกฎาคม 256114,9007,9005,9005,000
06 – 10 กรกฎาคม 256115,9007,9005,9005,000
11 – 15 กรกฎาคม 256115,9007,9005,9005,000
12 – 16 กรกฎาคม 256113,9007,9005,9005,000
13 – 17 กรกฎาคม 256115,9007,9005,9005,000
18 – 22 กรกฎาคม 256115,9007,9005,9005,000
19 – 23 กรกฎาคม 256114,9007,9005,9005,000
20 – 24 กรกฎาคม 256115,9007,9005,9005,000
25 – 29 กรกฎาคม 2561

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

16,9007,9005,9005,000
11 – 15 สิงหาคม 2561

วันหยุด วันแม่

15,9007,9005,9005,000
15 – 19 สิงหาคม 256115,9007,9005,9005,000
16 – 20 สิงหาคม 256114,9007,9005,9005,000
17 – 21 สิงหาคม 256115,9007,9005,9005,000
22 – 26 สิงหาคม 256115,9007,9005,9005,000
23 – 27 สิงหาคม 256114,9007,9005,9005,000
24 – 28 สิงหาคม 256115,9007,9005,9005,000
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 256115,9007,9005,9005,000
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 256114,9007,9005,9005,000
02 – 06 กันยายน 256114,9007,9005,9005,000
03 – 07 กันยายน 256114,9007,9005,9005,000
07 – 11 กันยายน 256115,9007,9005,9005,000
09 – 13 กันยายน 256114,9007,9005,9005,000
10 – 14 กันยายน 256114,9007,9005,9005,000
12 – 16 กันยายน 256115,9007,9005,9005,000
13 – 17 กันยายน 256115,9007,9005,9005,000
14 – 18 กันยายน 256115,9007,9005,9005,000
15 – 19 กันยายน 256114,9007,9005,9005,000
16 – 20 กันยายน 256114,9007,9005,9005,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้