ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR7XJ5DZG (ICN18)

KOREA

SUMMER BLAH BLAH

5 วัน 3 คืน

สนุกเต็มที่!! สวนสนุก EVERLAND

ชมสวนซองโด สวนสวยใจกลางเมือง

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 13,900.-

ทัวร์เกาหลีใต้

ไหว้พระขอพร วัดโชเกชา พระราชวังชางด๊อกกุง ใส่ชุดฮันบก เรียนทำกิมจิ

ตลาดปลานอร์ยางจิน ช้อปปิ้ง DUTY FREE, ตลาดเมียงดง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
INCHEON
2โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET – AMSA-DONG PREHISTORIC
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL
3วัดโชเกซา – น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL
4ตลาดปลานอร์ยางจิน – สมุนไพรออตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ซองโด – ละลายเงินวอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
5สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กทารก

อายุไม่เกิน

2 ปี

จอย

แลนด์

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

04-08 กรกฎาคม 256114,90014,9007,9005,000
05-09 กรกฎาคม 256114,90014,9007,9005,000
06-10 กรกฎาคม 256113,90013,9007,9005,000
11-15 กรกฎาคม 256114,90014,9007,9005,000
12-16 กรกฎาคม 256114,90014,9007,9005,000
13-17 กรกฎาคม 256113,90013,9007,9005,000
18-22 กรกฎาคม 256114,90014,9007,9005,000
19-23 กรกฎาคม 256114,90014,9007,9005,000
20-24 กรกฎาคม 256113,90013,9007,9005,000
25-29 กรกฎาคม 2561

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

16,90016,9007,9005,000
26-30 กรกฎาคม 2561

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

16,90016,9007,9005,000
27-31 กรกฎาคม 2561
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
16,90016,9007,9005,000
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
16,90016,9007,9005,000
09-13 สิงหาคม 2561

วันหยุด วันแม่

16,90016,9007,9005,000
10-14 สิงหาคม 2561

วันหยุด วันแม่

16,90016,9007,9005,000
15-19 สิงหาคม 256114,90014,9007,9005,000
16-20 สิงหาคม 256114,90014,9007,9005,000
17-21 สิงหาคม 256114,90014,9007,9005,000
18-22 สิงหาคม 256114,90014,9007,9005,000
23-27 สิงหาคม 256114,90014,9007,9005,000
25-29 สิงหาคม 256114,90014,9007,9005,000
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 256114,90014,9007,9005,000
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 256114,90014,9007,9005,000
01-05 กันยายน 256114,90014,9007,9005,000
05-09 กันยายน 256114,90014,9007,9005,000
06-10 กันยายน 256114,90014,9007,9005,000
07-11 กันยายน 256114,90014,9007,9005,000
13-17 กันยายน 256114,90014,9007,9005,000
14-18 กันยายน 256114,90014,9007,9005,000
15-19 กันยายน 256114,90014,9007,9005,000
20-24 กันยายน 256115,90015,9007,9005,000
21-25 กันยายน 256115,90015,9007,9005,000
22-26 กันยายน 256115,90015,9007,9005,000
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 256115,90015,9007,9005,000
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 256115,90015,9007,9005,000
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 256115,90015,9007,9005,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้