ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR4XJ5DZG (ICN23)

AUTUMN BREEZE

KOREA

5วัน 3คืน (ไฟล์ทบ่าย)

check in กับที่เที่ยวใหม่

สะพานแขวนมาจังโฮซู

ชมวิวสวยๆอุทยานบุกฮันซาน

สวนสนุก EVERLAND

เดินทาง ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561

เริ่มต้น 15,999.-

ทัวร์เกาหลีใต้

วัดโดซอนซา พระราชวังซางด็อกกุง

โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง, ย่านฮีแด

HYUNDAI PREMIUM OUTLET

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. อินชอน
GRAND PALACE HOTEL

★★★

2สะพานแขวนมาจังโฮซู – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำ – ชาติฮันบก – N SEOUL TOWER – รร. โซล
THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL

★★★

3ป้อมบุคฮันซานซอง – วัดโดซอนซา – น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวัง – ชางด็อกกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL

★★★

4COSMETIC OUTLET – สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด – 

HYUNDAI OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน

5สนามบินอินชอน  – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
10-14 ตุลาคม 256115,9997,9005,9005,000
11-15 ตุลาคม 256118,9997,9005,9005,000
12-16 ตุลาคม 256118,9997,9005,9005,000
13-17 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
14-18 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
17-21 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
18-22 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
19-23 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

18,9997,9005,9005,000
20-24 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

18,9997,9005,9005,000
21-25 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

17,9997,9005,9005,000
22-26 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

17,9997,9005,9005,000
25-29 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
26-30 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
27-31 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 256117,9997,9005,9005,000
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 256117,9997,9005,9005,000
01-05 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
02-06 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
04-08 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
05-09 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
06-10 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
07-11 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
08-12 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
09-13 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
10-14 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
11-15 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
12-16 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
13-17 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
14-18 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
15-19 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
16-20 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
17-21 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
18-22 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
19-23 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
20-24 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
21-25 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
22-26 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
23-27 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
24-28 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
25-29 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
26-30 พฤศจิกายน 256115,9997,9005,9005,000
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 256115,9997,9005,9005,000
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 256116,9997,9005,9005,000
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 256116,9997,9005,9005,000
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 256116,9997,9005,9005,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,200 บาท) /ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้