ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR25TG5DZG (ICN21)

รักใสๆ.. หัวใจลาเวนเดอร์

5 วัน 3 คืน

เที่ยวติดลม.. ชมทุ่งลาเวนเดอร์

ที่เที่ยวใหม่!! สะพานแขวนจังโฮซู

บินหรู 5 ดาว สะสมไมล์ 25%

เดินทาง มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 19,999.-

ทัวร์เกาหลีใต้

เที่ยวชมพระราชวังเคียงบกกุง ฟรี!! ชุดฮันบก

ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดเมียงดง – ฮงแด

เที่ยวสวนสนุก Everland , วัดนักซานซา

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – ฮานิลาเวนเดอร์ฟาร์ม – วันนักซานซา
LAKE OCEAN HOTEL / I’ PARK CONDO HOTEL
3โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – N SEOUL TOWER
THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL
4ศูนย์สมุนไพรโสม – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก – ตลาดเมียงดง
THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL
5ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด  –  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

ราคา

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

เด็กทารก

อายุไม่เกิน

2 ปี

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

14-18 มิถุนายน 256119,9997,9005,9005,000
15-19 มิถุนายน 256119,9997,9005,9005,000
21-25 มิถุนายน 256119,9997,9005,9005,000
22-26 มิถุนายน 256119,9997,9005,9005,000
23-27 มิถุนายน 256119,9997,9005,9005,000
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 256119,9997,9005,9005,000
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 256119,9997,9005,9005,000
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 256119,9997,9005,9005,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิปท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลี