ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR1XJ5DZG (ICN22)

THREE COLOR LEAVES

KOREA

5วัน 3คืน (ไฟล์ทดึก)

ถนนอุโมงค์แปะก๊วยอาซาน

หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม-ริ

พระราชวังถ็อกซูกุง

สวนสนุก EVERLAND

เดินทาง ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561

เริ่มต้น 16,999.-

ทัวร์เกาหลี

หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน – โซลทาวเวอร์

ถนนเลียบกำแพงหิน “ถ็อกซูกง-ทลดัม”

ช้อปปิ้ง DUTY FREE, ตลาดเมียงดง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2เกาหลีใต้ – เมืองอาซาน – ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย – หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ – พิพิธภัณฑ์ – อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน – หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน
JM HOTEL / NEW M SUWON / SAMWON PLAZA HOTEL

★★★

3โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC OUTLET – N SEOUL TOWER
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL

★★★

4น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอะเมทิส – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL

★★★

5ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 08 ตุลาคม 256116,9997,9005,9005,000
05 – 09 ตุลาคม 256116,9997,9005,9005,000
06 – 10 ตุลาคม 256116,9997,9005,9005,000
09 – 13 ตุลาคม 256116,9997,9005,9005,000
10 – 14 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
11 – 15 ตุลาคม 256119,9997,9005,9005,000
12 – 16 ตุลาคม 256118,9997,9005,9005,000
13 – 17 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
14 – 18 ตุลาคม 256116,9997,9005,9005,000
15 – 19 ตุลาคม 256116,9997,9005,9005,000
16 – 20 ตุลาคม 256116,9997,9005,9005,000
17 – 21 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
18 – 22 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
19 – 23 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

19,9997,9005,9005,000
20 – 24 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

18,9997,9005,9005,000
21 – 25 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

17,9997,9005,9005,000
22 – 26 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

17,9997,9005,9005,000
23 – 27 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

17,9997,9005,9005,000
24 – 28 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
25 – 29 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
26 – 30 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
27 – 31 ตุลาคม 256117,9997,9005,9005,000
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 256117,9997,9005,9005,000
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 256117,9997,9005,9005,000
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 256117,9997,9005,9005,000
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 256117,9997,9005,9005,000
01 – 05 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
02 – 06 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
03 – 07 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
04 – 08 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
05 – 09 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
06 – 10 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
07 – 11 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
08 – 12 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
09 – 13 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
10 – 14 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
11 – 15 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
12 – 16 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
13 – 17 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
14 – 18 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
15 – 19 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
16 – 20 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
17 – 21 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
18 – 22 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
19 – 23 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
20 – 24 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
21 – 25 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
22 – 26 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
23 – 27 พฤศจิกายน 256117,9997,9005,9005,000
24 – 28 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
25 – 29 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
26 – 30 พฤศจิกายน 256116,9997,9005,9005,000
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 256116,9997,9005,9005,000
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 256117,9997,9005,9005,000
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 256117,9997,9005,9005,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้