ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR18KE5DSB (KE08)

Funny Springs

Shock Price

5 วัน 3 คืน

เดินทาง เมษายน – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 19,999.-

ทัวร์เกาหลีใต้

สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน !!!!

ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี ราคาไม่แพง ณ ย่านอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ

น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ น้ำพุที่เต้นรำไปประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะสะพานพันโพ

ให้ท่านได้ สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Wall – เกาะนามิ – ปั่น Rail Bike – ซูวอน
RITE SUWAN HOTEL

★★★

3สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล – ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ
LUCE BRIDGE HOTEL

★★★

4ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พระราชวังชางด๊อกคุง – โซลทาวเวอร์ – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง – ย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา
LUCE BRIDGE HOTEL

★★★

5ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก + ทำคิมบับ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

06-10 เมษายน 61   24,999.-24,999.-   24,999.-      24,999.-4,900.-
20-24 เมษายน 6124,999.-24,999.-   24,999.-      24,999.-4,900.-
27 เม.ย – 01 พ.ค. 61

(วันหยุดแรงงานแห่งชาติ)

24,999.-24,999.-   24,999.-      24,999.-4,900.-
04-08 พฤษภาคม 6123,999.-23,999.-   23,999.-      23,999.-4,900.-
11-15 พฤษภาคม 6123,999.-23,999.-   23,999.-      23,999.-4,900.-
18-22 พฤษภาคม 6123,999.-23,999.-   23,999.-      23,999.-4,900.-
25-29 พฤษภาคม 61

(วันหยุดวิสาขบูขา)

24,999.-24,999.-   24,999.-      24,999.-4,900.-
01-05 มิถุนายน 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
08-12 มิถุนายน 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
15-19 มิถุนายน 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
22-26 มิถุนายน 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 6123,999.-23,999.-   23,999.-      23,999.-4,900.-
06-10 กรกฎาคม 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
13-17 กรกฎาคม 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
20-24 กรกฎาคม 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
27-31 กรกฎาคม 61

(วันหยุดอาฬหบูชา) 

23,999.-23,999.-   23,999.-      23,999.-4,900.-
03-07 สิงหาคม 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
10-14 สิงหาคม 61

(วันหยุดวันแม่แห่งชาติ)

23,999.-23,999.-   23,999.-      23,999.-4,900.-
17-21 สิงหาคม 6119,999.-19,999.-   19,999.-      19,999.-4,900.-
24-28 สิงหาคม 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
31 ส.ค.-04 ก.ย. 61     22,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
07-11 กันยายน 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
14-18 กันยายน 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
21-25 กันยายน 6122,999.-22,999.-   22,999.-      22,999.-4,900.-
28 ก.ย.-02 ต.ค 6123,999.-23,999.-   23,999.-      23,999.-4,900.-
05-09 ตุลาคม 6123,999.-23,999.-   23,999.-      23,999.-4,900.-
12-16 ตุลาคม 61
(วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล)  
25,999.-25,999.-   25,999.-      25,999.-4,900.-
19-23 ตุลาคม 61 

(วันหยุดวันปิยะมหาราช)

25,999.-25,999.-   25,999.-      25,999.-4,900.-
26-30 ตุลาคม 61       24,999.-24,999.-   24,999.-      24,999.-4,900.-

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 9,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  – เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] – เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] – **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
  – [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] – **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
  – [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 40,000 วอน ต่อท่านต่อทริป หรือ 1,400 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์เกาหลีใต้