ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นมัสการพระใหญ่นองปิง เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน นั่งรถรางชมวิวพีคแทรม | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นมัสการพระใหญ่นองปิง เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน นั่งรถรางชมวิวพีคแทรม | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นมัสการพระใหญ่นองปิง เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน นั่งรถรางชมวิวพีคแทรม | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK6CX3DZG (HKG08)

เดินทาง : 2 พฤศจิกายน 19 - 31 มกราคม 20

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

17,900

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights

Penta Hotel หรือเทียบเท่า

2

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)

Penta Hotel หรือเทียบเท่า

3

นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฮ่องกง วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์
ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ดิสนีย์แลนด์กับเครื่องเล่นใหม่

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900 17,900 16,900 5,500
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900 17,900 16,900 5,500
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
22 – 24 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX757 (20.25-22.35)

17,900 17,900 16,900 5,500
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

17,900 17,900 16,900 5,500
13 – 15 ธันวาคม 2562

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
13 – 15 ธันวาคม 2562

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
14 – 16 ธันวาคม 2562

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
14 – 16 ธันวาคม 2562

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
15 – 17 ธันวาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
20 – 22 ธันวาคม 2562

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900 19,900 18,900 5,500
20 – 22 ธันวาคม 2562

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900 19,900 18,900 5,500
21 – 23 ธันวาคม 2562

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900 19,900 18,900 5,500
21 – 23 ธันวาคม 2562

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900 19,900 18,900 5,500
22 – 24 ธันวาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

26,900 26,900 25,900 7,000
30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

26,900 26,900 25,900 7,000
31 ธ.ค. 2562 – 02 ม.ค. 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

26,900 26,900 25,900 7,000
10 – 12 มกราคม 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
10 – 12 มกราคม 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
11 – 13 มกราคม 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
11 – 13 มกราคม 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
12 – 14 มกราคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
01 – 03 มีนาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
06 – 08 มีนาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
07 – 09 มีนาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
08 – 10 มีนาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
13 – 15 มีนาคม 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
13 – 15 มีนาคม 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
14 – 16 มีนาคม 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
14 – 16 มีนาคม 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900 18,900 17,900 5,500
15 – 17 มีนาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

17,900 17,900 16,900 5,500
20 – 22 มีนาคม 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900 19,900 18,900 5,500
20 – 22 มีนาคม 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900 19,900 18,900 5,500
21 – 23 มีนาคม 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900 19,900 18,900 5,500
21 – 23 มีนาคม 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900 19,900 18,900 5,500
22 – 24 มีนาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
27 – 29 มีนาคม 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900 19,900 18,900 5,500
27 – 29 มีนาคม 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900 19,900 18,900 5,500
28 – 30 มีนาคม 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

19,900 19,900 18,900 5,500
28 – 30 มีนาคม 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

19,900 19,900 18,900 5,500
29 – 31 มีนาคม 2563 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900 18,900 17,900 5,500
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นมัสการพระใหญ่นองปิง เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน นั่งรถรางชมวิวพีคแทรม | 3 วัน 2 คืน ทัวร์ฮ่องกง

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest