ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระช้อปปิ้ง กระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ แก้ชงหมุนกังหัน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง,รายการทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงโปรโมชั่น,ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง,รายการทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงโปรโมชั่น,ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

รหัสทัวร์ : HK4HX3DZG (HKG04)

เดินทาง : 10 พฤษภาคม 19 - 24 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

15,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall

Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า

2

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights

Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า

3

ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
10 – 12 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
24 – 26 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
14 – 16 มิถุนายน 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
28 – 30 มิถุนายน 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
12 – 14 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
19 – 21 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
09 – 11 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
23 – 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
13 – 15 กันยายน 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
27 – 29 กันยายน 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

15,999 14,999 5,000
11 – 13 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

16,999 15,999 5,000
24 – 26 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

16,999 15,999 5,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระช้อปปิ้ง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน แก้ชงหมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน พิเศษ!! ห่านย่าง,ติ่มซำ | 3 วัน 2 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest