02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » รหัสทัวร์ : HK3EK3DZG (HKG16)

รหัสทัวร์ : HK3EK3DZG (HKG16)

 

 

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK3EK3DZG – (HKG16)

ฮ่องกง

ดิสนีย์แลนด์

3วัน 2คืน

สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay

บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380 (มีจอทุกที่นั่ง)

เดินทาง เมษายน 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 14,999.-

หมุนกังหัน สักการะเทพเจ้าแชกง / ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony of light

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
SILKA TSUEN WAN HOTEL
2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
SILKA TSUEN WAN HOTEL
3 ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
16 – 18 เมษายน 2561 16,999 5,000
22 – 24 เมษายน 2561 16,999 5,000
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 19,999 5,000
10 – 12 พฤษภาคม 2561 15,999 5,000
17 – 19 พฤษภาคม 2561 15,999 5,000
24 – 26 พฤษภาคม 2561 15,999 5,000
27 – 29 พฤษภาคม 2561 14,999 5,000
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561 15,999 5,000
07 – 09 มิถุนายน 2561 15,999 5,000
14 – 16 มิถุนายน 2561 15,999 5,000
21 – 23 มิถุนายน 2561 15,999 5,000
28 – 30 มิถุนายน 2561 15,999 5,000
06 – 08 กันยายน 2561 14,999 5,000
13 – 15 กันยายน 2561 15,999 5,000
20 – 22 กันยายน 2561 15,999 5,000
04 – 06 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
11 – 13 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
18 – 20 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
25 – 27 ตุลาคม 2561 16,999 5,000

หมายเหตุ : หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ ไม่สามารถลดราคาทัวร์คืนได้

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK3EK3DZG (HKG16)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230