ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ ชมวิววิคตอเรียพีค ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว พักฮ่องกง 2 คืน พิเศษเมนูห่านย่าง | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ ชมวิววิคตอเรียพีค ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว พักฮ่องกง 2 คืน พิเศษเมนูห่านย่าง | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ ชมวิววิคตอเรียพีค ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว พักฮ่องกง 2 คืน พิเศษเมนูห่านย่าง | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK3EK3DZG (HKG18)

เดินทาง : 5 กันยายน 19 - 27 กันยายน 19

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

9,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า

2

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – ตลาดเลดี้มาร์เก็ต

Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า

3

อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
05 – 07 กันยายน 2562 9,999 9,999 5,000
06 – 08 กันยายน 2562 10,999 10,999 5,000
07 – 09 กันยายน 2562 9,999 9,999 5,000
13 – 15 กันยายน 2562 10,999 10,999 5,000
14 – 16 กันยายน 2562 9,999 9,999 5,000
20 – 22 กันยายน 2562 10,999 10,999 5,000
21 – 23 กันยายน 2562 10,999 10,999 5,000
27 – 29 กันยายน 2562 10,999 10,999 5,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ ชมวิววิคตอเรียพีค ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว พักฮ่องกง 2 คืน พิเศษเมนูห่านย่าง | 3 วัน 2 คืน ทัวร์ฮ่องกง

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest