ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK31TG2DZG (HKG07)

หวานใจ

ฮ่องกง

2 วัน 1 คืน

ขอพร วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 13,456.-

ทัวร์ฮ่องกง

ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโปวหลิน

A Symphony of Lights – รีพัลส์เบย์ – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – ช้อปปิ้ง Citygate Outlets

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – Citygate Outlet Mall – A Symphony of Lights
Silka Tsuen Wan Hotel
2ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
01 – 02 มิถุนายน 256113,45613,45612,4563,000
02 – 03 มิถุนายน 256113,45613,45612,4563,000
10 – 11 มิถุนายน 256113,45613,45612,4563,000
22 – 23 มิถุนายน 256113,45613,45612,4563,000
23 – 24 มิถุนายน 256113,45613,45612,4563,000
24 – 25 มิถุนายน 256113,45613,45612,4563,000
30 มิ.. – 01 .. 256113,45613,45612,4563,000
01 – 02 กรกฎาคม 256113,45613,45612,4563,000
06 – 07 กรกฎาคม 256113,45613,45612,4563,000
08 – 09 กรกฎาคม 256113,45613,45612,4563,000
14 – 15 กรกฎาคม 256113,45613,45612,4563,000
15 – 16 กรกฎาคม 256113,45613,45612,4563,000
22 – 23 กรกฎาคม 256113,45613,45612,4563,000
04 – 05 สิงหาคม 2561 13,45613,45612,4563,000
05 – 06 สิงหาคม 256113,45613,45612,4563,000
17 – 18 สิงหาคม 256113,45613,45612,4563,000
18 – 19 สิงหาคม 256113,45613,45612,4563,000
24 – 25 สิงหาคม 256113,45613,45612,4563,000
25 – 26 สิงหาคม 256113,45613,45612,4563,000
31 .. – 01 .. 256113,45613,45612,4563,000
01 – 02 กันยายน 256113,45613,45612,4563,000
07 – 08 กันยายน 256113,45613,45612,4563,000
08 – 09 กันยายน 256113,45613,45612,4563,000
14 – 15 กันยายน 256113,45613,45612,4563,000
15 – 16 กันยายน 256113,45613,45612,4563,000
21 – 22 กันยายน 256113,45613,45612,4563,000
22 – 23 กันยายน 256113,45613,45612,4563,000

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง