ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK2HX3DZG – (HKG20)

ฮ่องกง

เซิ่นเจิ้น จูไห่

3 วัน 2 คืน

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 10,999.-ทัวร์ฮ่องกง

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน โชว์สุดอลังกา หยวนหมิงหยวน

ช้อปปิ้งหลอวู่ สวนหยวนหมิงหยวน วัดแชกง

วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
HONG LI LAI HOTEL

★★★

2เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
JIN JIANG HOTEL

★★★

3จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
09 – 11 มีนาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX773 (00.40-03.00)
10,9993,500
20 – 22 เมษายน 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
10,9993,500
27 – 29 เมษายน 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
04 – 06 พฤษภาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
11 – 13 พฤษภาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
18 – 20 พฤษภาคม 2561

**Bus 1 **

ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
18 – 20 พฤษภาคม 2561

**Bus 2**

ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX767 (02.00-04.00)
11,9993,500
25 – 27 พฤษภาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
01 – 03 มิถุนายน 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
08 – 10 มิถุนายน 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
15 – 17 มิถุนายน 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
22 – 24 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.  61ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
06 – 08 กรกฎาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
13 – 15 กรกฎาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
20 – 22 กรกฎาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
27 – 29 กรกฎาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
13,9993,500
03 – 05 สิงหาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500
10 – 12 สิงหาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
13,9993,500
17 – 19 สิงหาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
10,9993,500
24 – 26 สิงหาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
10,9993,500
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
10,9993,500
07 – 09 กันยายน 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
10,9993,500
14 – 16 กันยายน 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
10,9993,500
21 – 23 กันยายน 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
10,9993,500
19 – 21 ตุลาคม 2561ขาไป    HX772 (11.25-15.30)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
11,9993,500

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 100 หยวน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 •  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 •  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 •  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 •  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 •  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 •  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 •  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •  ค่าทำวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เข้าออกเมืองจีน 1 ครั้ง 1500 บาท)

ทัวร์ฮ่องกง