ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK22EK3DZG (HKG06)

ฮ่องกง

ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น

3 วัน 2 คืน

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของฮ่องกง

กระเช้าลอยฟ้า นอนปิง 360 องศา

เดินทาง มีนาคม –  ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 15,900.-ทัวร์ฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน – Symphony of light – แก้ชงวัดแชกง

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม repulse buy – ช้อปปิ้ง city gate outlet

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
SILKA TSUEN WAN HOTEL

★★★

2วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
SILKA TSUEN WAN HOTEL

★★★

3กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

10 – 12 มีนาคม 256115,90015,90014,9005,000
16 – 18 มีนาคม 256116,90016,90015,9005,000
17 – 19 มีนาคม 256116,90016,90015,9005,000
24 – 26 มีนาคม 256116,90016,90015,9005,000
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 256117,90017,90016,9005,000
06 – 08 เมษายน 256120,90020,90019,9005,000
12 – 14 เมษายน 256123,90023,90022,9006,500
04 – 06 พฤษภาคม 256117,90017,90016,9005,000
12 – 14 พฤษภาคม 256117,90017,90016,9005,000
01 – 03 มิถุนายน 256117,90017,90016,9005,000
22 – 24 มิถุนายน 256117,90017,90016,9005,000
06 – 08 กรกฎาคม 256117,90017,90016,9005,000
13 – 15 กรกฎาคม 256117,90017,90016,9005,000
14 – 16 กรกฎาคม 256117,90017,90016,9005,000
20 – 22 กรกฎาคม 256117,90017,90016,9005,000
03 – 05 สิงหาคม 256117,90017,90016,9005,000
10 – 12 สิงหาคม 256119,90019,90018,9005,000
11 – 13 สิงหาคม 256119,90019,90018,9005,000
17 – 19 สิงหาคม 256117,90017,90016,9005,000
24 – 26 สิงหาคม 256117,90017,90016,9005,000
25 – 27 สิงหาคม 256117,90017,90016,9005,000
01 – 03 กันยายน 256117,90017,90016,9005,000
07 – 09 กันยายน 256117,90017,90016,9005,000
08 – 10 กันยายน 256117,90017,90016,9005,000
21 – 23 กันยายน 256117,90017,90016,9005,000
06 – 08 ตุลาคม 256117,90017,90016,9005,000
12 – 14 ตุลาคม 256119,90019,90018,9005,000
19 – 21 ตุลาคม 256117,90017,90016,9005,000
20 – 22 ตุลาคม 256117,90017,90016,9005,000

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 90 เหรียญ /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง