ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น อร่อยเต็มอิ่มอาหารทะเลสดๆ สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระเช้านอนปิง 360 ํ | 3 วัน 2 คืน.

รหัสทัวร์ : HK22EK3DZG (HKG06)

เดินทาง : 5 กรกฎาคม 19 - 27 ตุลาคม 19

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

16,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Stars - Symphony of Lights

SILKA TSUEN WAN HOTEL

2

วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น

SILKA TSUEN WAN HOTEL

3

กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

-

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ดิสนีย์แลนด์กับเครื่องเล่นใหม่
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
05 – 07 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05)

ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

16,999 16,999 15,999 5,000
12 – 14 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05)

ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

16,999 16,999 15,999 5,000
26 – 28 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05)

ขากลับ HX779 (20.45-22.50)

16,999 16,999 15,999 5,000
09 – 11 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05)

ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

16,999 16,999 15,999 5,000
23 – 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05)

ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

16,999 16,999 15,999 5,000
25 – 27 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX772 (11.10-15.05)

ขากลับ HX761 (23.50-02.20)

17,999 17,999 16,999 5,000

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ ... บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น อร่อยเต็มอิ่มอาหารทะเลสดๆ สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระเช้านอนปิง 360 ํ | 3 วัน 2 คืน.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest