ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : K21HX4DZG – (HKG05)

ฮ่องกง

ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

4 วัน 2 คืน

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาว

ชมโชว์แสงสี SYMPHONY OF LIGHT

เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 17,900.-ทัวร์ฮ่องกง

• ขึ้นกระเช้านอนปิง 360 ํ สักการะพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโปหลิน

• ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ ลีพลัสเบย์ • หมุนกังหันขอโชคลาภ ที่วัดเชกง

• นั่งรถรางพีค แทรม สู่ยอดเขา Victoria Peak • ช้อปปิ้ง City gate Outlet

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1สนามบินสุวรรณภูมิ
2กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL

★★★★

3ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL

★★★★

4นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

07 – 10 มีนาคม 256118,90018,90017,9005,500
14 – 17 มีนาคม 256118,90018,90017,9005,500
13 – 16 เมษายน 256126,90026,90025,9006,500
20 – 23 เมษายน 256119,90019,90018,9005,500
26 – 29 เมษายน 256121,90021,90020,9005,500
27 – 30 เมษายน 256122,90022,90021,9006,500
04 – 07 พฤษภาคม 256119,90019,90018,9005,500
11 – 14 พฤษภาคม 256119,90019,90018,9005,500
18 – 21 พฤษภาคม 256119,90019,90018,9005,500
25 – 28 พฤษภาคม 256119,90019,90018,9005,500
01 – 04 มิถุนายน 256119,90019,90018,9005,500
08 – 11 มิถุนายน 256119,90019,90018,9005,500
15 – 18 มิถุนายน 256119,90019,90018,9005,500
22 – 25 มิถุนายน 256119,90019,90018,9005,500
06 – 09 กรกฎาคม 256119,90019,90018,9005,500
13 – 16 กรกฎาคม 256119,90019,90018,9005,500
20 – 23 กรกฎาคม 256119,90019,90018,9005,500
26 – 29 กรกฎาคม 256122,90022,90021,9006,500
27 – 30 กรกฎาคม 256122,90022,90021,9006,500
03 – 06 สิงหาคม 256119,90019,90018,9005,500
10 – 13 สิงหาคม 2561

**Bus 1**

22,90022,90021,9005,500
10 – 13 สิงหาคม 2561

**Bus 2**

22,90022,90021,9005,500
17 – 20 สิงหาคม 256119,90019,90018,9005,500
24 – 27 สิงหาคม 256119,90019,90018,9005,500
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 256119,90019,90018,9005,500
07 – 10 กันยายน 256119,90019,90018,9005,500
14 – 17 กันยายน 256119,90019,90018,9005,500
21 – 24 กันยายน 256119,90019,90018,9005,500
12 – 15 ตุลาคม 256121,90021,90020,9005,500

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 100 เหรียญ /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง