ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร หมุนกังหันวัดแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะพระใหญ่โปหลิน | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร หมุนกังหันวัดแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะพระใหญ่โปหลิน | 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร หมุนกังหันวัดแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะพระใหญ่โปหลิน | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK19WE3DZG (HKG16)

เดินทาง : 13 กรกฎาคม 19 - 14 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

13,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall

SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

2

วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดหมั่นโหมว - เขา VICTORIA - หาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights

SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue of Stars - สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ดิสนีย์แลนด์กับเครื่องเล่นใหม่
ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
13 – 15 กรกฎาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

13,999 13,999 12,999 5,000
27 – 29 กรกฎาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

16,999 16,999 15,999 5,000
09 – 11 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

14,999 14,999 13,999 5,000
10 – 12 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

16,999 16,999 15,999 5,000
17 – 19 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

14,999 14,999 13,999 5,000
23 – 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

14,999 14,999 13,999 5,000
24 – 26 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

13,999 13,999 12,999 5,000
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

14,999 14,999 13,999 5,000
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

14,999 14,999 13,999 5,000
07 – 09 กันยายน 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

14,999 14,999 13,999 5,000
14 – 16 กันยายน 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

13,999 13,999 12,999 5,000
21 – 23 กันยายน 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)

ขากลับ WE631 (14.10-15.50)

14,999 14,999 13,999 5,000
11 – 13 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

16,999 16,999 15,999 5,000
12 – 14 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

16,999 16,999 15,999 5,000
18 – 20 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
19 – 21 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
26 – 28 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
13 – 15 ธันวาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
14 – 16 ธันวาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)

ขากลับ WE631 (15.00-16.45)

14,999 14,999 13,999 5,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร หมุนกังหันวัดแชกง ขอพรวัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม นั่งกระเช้า 360 องศา สักการะพระใหญ่โปหลิน | 3 วัน 2 คืน ทัวร์ฮ่องกง

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน