ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว ชมวิวเขาวิคตอเรียพีค แถมฟรี Travel Sim | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK18TG3DZG (HKG17)

เดินทาง : 7 มิถุนายน 19 - 24 มิถุนายน 19

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights

DORSETT TSUEN WAN HOTEL

2

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)

DORSETT TSUEN WAN HOTEL

3

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

-

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ดิสนีย์แลนด์กับเครื่องเล่นใหม่
ทัวร์จีน ทัวร์เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
07 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000
08 – 10 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000
14 – 16 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000
15 – 17 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000
21 – 23 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000
22 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 5,000

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ ... บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว ชมวิวเขาวิคตอเรียพีค แถมฟรี Travel Sim | 3 วัน 2 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest