ทัวร์อเมริกาตะวันตก

รหัสทัวร์ : US6BR10DVT

WEST COAST OF USA

(SFO – Solvang – Santa Barbara – LAS – LAX)

10 วัน 6 คืน

อเมริกาตะวันตก เที่ยวอเมริกาอย่างแตกต่าง สัมผัสบรรยากาศเมืองริมทะเล

ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของอเมริกา พร้อมชิมไวน์รสเลิศ

ซานฟรานซิสโก – โซลแวง – ซานต้าบาร์บาร่า – ลอสแองเจลิส – ลาสเวกัส

เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 81,500.-

ทัวร์อเมริกา

ซานฟรานซิสโก – ชมสวน Japanese Garden Tea – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก

Fisherman’s Wharf-Pier 39 – สะพานโกลเด้นเกท – เที่ยวเมืองของชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาที่โซลแวง

ชิมไวน์รสเลิศที่ Santa Ynez Valley – เมืองซานต้าบาร์บาร่า – ลอสแองเจลิส

สนุกกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ลาสเวกัส – ท่องเมืองแห่งแสงสีและคาสิโน – ช้อปปิ้ง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ
2ไต้หวัน – ซานฟรานซิสโก – ซีวิคเซนเตอร์ – ยอดเขาทวินพีค – สะพานโกลเด้นท์เกท – ถนนลอมบาร์ด อลาโม่สแควร์ – Painted Ladies
Holiday Inn Civic Center Hotel

★★★

3ซานฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าว – Fisherman’s Wharf-Pier 39 – ชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea อันโด่งดัง
Holiday Inn Civic Center Hotel

★★★

4ซานฟรานซิสโก – Gilroy Premium Outlet-โซลแวง
Holiday Inn Solvang

★★★

5โซลแวง-ชิมไวน์รสเลิศ Santa Ynez Valley – ซานต้าบาร์บาร่า – ลอสแองเจลิส
Courtyard Marriott Baldwin Park Hotel

★★★

6ลอสแองเจลิส – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – บาร์สโตว์ – ลาสเวกัส
Excalibur Hotel

★★★

7ลาสเวกัส – อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน
Excalibur Hotel

★★★

8ลาสเวกัส – ออนตาริโอมิลล์ – ลอสแองเจลิส – สนามบิน
9ลอสแองเจลิส – ไทเป
10ไทเป – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

อเมริกาตะวันตก 10  วัน 6 คืน/ BR

ซานฟรานซิสโก-โซลแวง-ซานต้าบาร์บาร่า

ลอสแองเจลิส-ลาสเวกัส

อัตราค่าบริการ
04-13 ส.ค.28ก.ย.-07 ต.ค.12-21 ต.ค.
ผู้ใหญ่ ท่านละ87,90095,80081,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน86,90094,90080,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)84,90092,90078,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ13,50013,50013,500
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน53,50053,50052,800

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 7,800 บาท***

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- ซานฟรานซิสโก// ลอสแองเจลิส- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ
 • ณ วันที่ 26 มี.ค.2561 และท่านต้องชำระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ยื่นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จำกัด 2 ใบ / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

ทัวร์อเมริกา