ทัวร์อเมริกาตะวันออก

รหัสทัวร์ : US5BR10DVT 

EAST COAST USA

( NYC – WAS – BOS )

10 วัน 7 คืน

เที่ยวเมืองสุดโรแมนติกที่บอสตัน

ช้อปปิ้ง Gilroy Premium Outlet – ชมเมืองน่ารักที่ร็อคพอร์ต

เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 88,900.-

ทัวร์อเมริกา

นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี

แฮริสเบิร์ก-Hershey’s Chocolate World

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ไทเป – นิวยอร์คCrowne Plaza Newark Hotel

★★★

2นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี
Holiday Inn Chantilly Hotel

★★★

3วอชิงตัน ดีซี – แฮริสเบิร์ก
Radisson Harrisburg Hotel

★★★

4แฮริสเบิร์ก – โรงงานผลิตช็อคโกแลต – วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เลท – นิวลอนดอน
Hampton Inn

★★★

5นิวลอนดอน – ร็อคพอร์ต – ซาเล็ม – บอสตัน
Holiday Inn Boston Peabody

★★★

6บอสตัน – เคมบริดจ์ – บอสตัน
Holiday Inn Boston Peabody

★★★

7บอสตัน – นิวยอร์ก – ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ตึกเอ็มไพร์สเตท
Crowne Plaza Newark Hotel

★★★

8นิวยอร์ก – ไทม์สแควร์ – Central Park – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
9นิวยอร์ค – ไทเป
10ไทเป – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

อเมริกาตะวันออก 10  วัน 7 คืน/ BR

นิวยอร์ค-ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน-บอสตัน

อัตราค่าบริการ
10-19 ส.ค.14-23 ก.ย.12-21 ต.ค.
ผู้ใหญ่ ท่านละ90,90088,90089,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน89,50087,90088,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)87,90085,90086,500
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ15,00015,00015,000
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน50,30050,30050,300

***ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 7,800 บาท***

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวีเอแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-นิวยอร์ค- กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปคนขับ (หากประทับใจในบริการสามารถให้ทิปเพิ่มได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ
 • ณ วันที่ 26 มี.ค.2561 และท่านต้องชำระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา (หากต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ยื่นให้คิดค่าบริการ 7,800 บาท / ท่าน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อ1ใบ (จำกัด 2 ใบ / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ ประมาณ 1,000 บาทต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

ทัวร์อเมริกา