ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | 4 วัน 2 คืน

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | 4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : IN7FD4DGO (GFD001)

เดินทาง : 25 ตุลาคม 19 - 1 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 4 วัน 2คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,900

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชัยปุระ

โรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ

2

ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดพระพิฆเนศ-อักรา

โรงแรม Pushp Villa Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองชัยปุระ

3

อักรา – ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี – ชัยปุระ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (Dinner Box)

4

ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ : อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ : 25 – 28 ต.ค. 62 16,900 16,900 16,900 4,900 7,400
วันที่ :  01 – 04 พ.ย. 62 15,900 15,900 15,900 4,900 7,400
วันที่ :  22 – 25 พ.ย. 62 15,900 15,900 15,900 4,900 7,400
วันที่ :  29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 4,900 6,400
วันที่ :  04-07 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 4,900 7,400
วันที่ :  13-16 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 4,900 7,400
วันที่ :  20-23 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 4,900 7,400
วันที่ :  27-30 ธ.ค. 62 19,900 19,900 19,900 4,900 9,900
วันที่ : 29 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 4,900 10,900
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าอินเดีย)
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest