ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : IN3WE4DSB (WE01)

อินเดีย ทัชมาฮาล

ชัยปุระ นครสีชมพู

4 วัน 2 คืน

ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน

ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม

เดินทาง พฤษภาคม – กันยายน 2561

เริ่มต้น 15,331.-

ทัวร์อินเดีย

นำชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต

ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย

ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1สนามบินสุวรรณภูมิ – ชัยปุระCRIMSOM PARK HOTEL

★★★

2ชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
HOTEL  PUSH VILLA

★★★

3อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี – ชัยปุระ
4ชัยปูระ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านเด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 08 – 11 มิ.ย. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 15 – 18 มิ.ย. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 22 – 25 มิ.ย. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 06 – 09 ก.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 13 – 16  ก.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 20 – 23 ก.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 27 – 30 ก.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 03 – 06 ส.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 10 – 13  ส.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 11 – 14  ส.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 17 – 20 ส.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 24 – 27 ส.ค. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 07 – 10 ก.ย. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 14 – 17 ก.ย. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 20 – 23 ก.ย. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 21 – 24 ก.ย. 6115,31115,31115,3113,900
วันที่ 27 – 30 ก.ย. 6115,31115,31115,3113,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 30 USD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนัก เงื่อนไขตามสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปสำหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต่อท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป/ต่อท่าน*
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 • เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

ทัวร์อินเดีย