ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก วัดอักชารดาห์ม ผ่านชม ประตูชัย วัดทิกเช ชมพระราชวังเลห์ ชมหุบเขานูบร้าวัลเลย์หรือหุบเขาแห่งดอกไม้ | 8 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย อินเดีย เลห์ ลาดัก วัดอักชารดาห์ม ผ่านชม ประตูชัย วัดทิกเช ชมพระราชวังเลห์ ชมหุบเขานูบร้าวัลเลย์หรือหุบเขาแห่งดอกไม้ | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย อินเดีย เลห์ ลาดัก วัดอักชารดาห์ม ผ่านชม ประตูชัย วัดทิกเช ชมพระราชวังเลห์ ชมหุบเขานูบร้าวัลเลย์หรือหุบเขาแห่งดอกไม้ | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : IN21XW6DGO (XW002)

เดินทาง : 3 เมษายน 20 - 23 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

29,990

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

2

กรุงเทพฯ – เดลลี – วัดอักชารดาห์ม – กุตุบมีนาร์ – ประตูชัย (India Gate) – ตลาดจันปาท

ที่พัก โรงแรม HOTEL PAVILLION หรือเทียบเท่า

3

สนามบินเลห์(บินภายใน) – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเลห์ – เจดีย์แห่งสันติภาพ

ที่พัก โรงแรม DIMBER RESIDENCY LEH หรือเทียบเท่า

4

เลห์– ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ECO VILLAGE NUBRA VALLEY หรือเทียบเท่า

5

นูบร้าวัลเลย์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก DIMBER RESIDENCY LEH หรือเทียบเท่า

6

เลห์ – เดลลี – อักรา

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พักTAJ VILAS หรือเทียบเท่า

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ : INDIA LEH LADAK

อินเดีย เลห์ ลาดัก  8 วัน 6 คืน

โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ :  3 – 10 เม.ย. 63 29,900 29,900 29,900 4,900 21,400
วันที่ :  10 – 17 เม.ย. 63 35,900 35,900 35,900 4,900 24,400
วันที่ :  1 – 8 พ.ค. 63 29,900 29,900 29,900 4,900 21,400
วันที่ :  22 – 29 พ.ค. 63  29,900 29,900 29,900 4,900 21,400
วันที่ :  5 – 12 มิ.ย. 63 29,900 29,900 29,900 4,900 21,400
วันที่ :  19 – 26 มิ.ย. 63 29,900 29,900 29,900 4,900 21,400
วันที่ :  3 – 10 ก.ค. 63 31,900 31,900 31,900 4,900 23,400
วันที่ :  24 – 31 ก.ค. 63 31,900 31,900 31,900 4,900 23,400
วันที่ :  7 – 14 ส.ค. 63 31,900 31,900 31,900 4,900 23,400
วันที่ :  21 – 28 ส.ค. 63 31,900 31,900 31,900 4,900 23,400
วันที่ :  4 – 11 ก.ย. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400
วันที่ :  18 – 25 ก.ย. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400
วันที่ :  2 – 9 ต.ค. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400
วันที่ :  9 – 16 ต.ค. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400
วันที่ :  16 – 23 ต.ค. 63 32,900 32,900 32,900 4,900 24,400
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล  เลห์ ลาดัก วัดอักชารดาห์ม ผ่านชม ประตูชัย วัดทิกเช ชมพระราชวังเลห์ ชมหุบเขานูบร้าวัลเลย์หรือหุบเขาแห่งดอกไม้ | 6 วัน 4 คืน ทัวร์อินเดีย 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest