ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น “ทัชมาฮาล” พักบ้านเรือ นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" พักบ้านเรือ นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" พักบ้านเรือ นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : IN20TG6DZG (DEL08)

เดินทาง : 7 เมษายน 20 - 29 เมษายน 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

29,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค

ROYAL GROUP OF HOUSEBOATS หรือเทียบเท่า

2

กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล

ROYAL GROUP OF HOUSEBOATS หรือเทียบเท่า

3

พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท

ROYAL GROUP OF HOUSEBOATS หรือเทียบเท่า

4

สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - สนามบิน อินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา

HOWARD THE FERN HOTEL หรือเทียบเท่า

5

ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี

6

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล นครสีชมพู เมืองชัยปุระ

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
02-07 เมษายน 2563
( วันจักรี )
02 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55

02 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20

05 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40

06 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1

30,999 9,999 22,999
03-08 เมษายน 2563
( วันจักรี )
03 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55

03 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20

06 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40

07 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1

30,999 9,999 22,999
09-14 เมษายน 2563
( วันสงกรานต์ )
09 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55

09 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20

12 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40

13 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1

32,999 9,999 24,999
11-16 เมษายน 2563
( วันสงกรานต์ )
11 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55

11 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20

14 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40

15 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1

35,999 9,999 27,999
12-17 เมษายน 2563
( วันสงกรานต์ )
12 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55

12 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20

15 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40

16 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1

35,999 9,999 27,999
13-18 เมษายน 2563
( วันสงกรานต์ )
13 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55

13 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20

16 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40

17 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1

32,999 9,999 22,999
17-22 เมษายน 2563 17 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55

17 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20

20 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40

21 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1

29,999 9,999 21,999
24-29 เมษายน 2563 24 APR BKK-DEL TG323   07.00 – 09.55

24 APR DEL-SXR I5746    14.45 – 16.20

27 APR SXR-DEL I5716    08.00 – 09.40

28 APR DEL-BKK TG316   23.30 – 05.25+1

29,999 9,999 21,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัอัครา เดลี เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น “ทัชมาฮาล” พักบ้านเรือ นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า | 6 วัน 4 คืน ทัวร์อินเดีย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest