ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : IN1SG7DSB (SG001)

SUPER SAVE

Kashmir Tajmahal

7วัน 4คืน

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”

ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค

ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ

เดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 22,900.-

นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม

นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย

ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – เดลลี
2เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ – ชมสวนชาลิมาร์ – ชมสวนนิชา บากห์
DELUXE HOUSE BOAT

★★★

3ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา
DELUXE HOUSE BOAT

★★★

4ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา
DELUXE HOUSE BOAT

★★★

5ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
Clarks Shiraz Hotel

★★★★

6อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
7กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ : 03-09 ก.ค. 6120,90020,90019,90018,9007,50012,500
วันที่ : 05-11 ก.ค. 6120,90020,90019,90018,9007,50012,500
วันที่ : 17-23 ก.ค. 6122,90022,90021,90020,9007,50012,500
วันที่ : 19-25 ก.ค. 6122,90022,90021,90020,9007,50012,500
วันที่ : 24-30 ก.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 25-31 ก.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 26 ก.ค.- 01 ส.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 02-08 ส.ค. 6122,90022,90021,90020,9007,50012,500
วันที่ : 07-13ส.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 08-14ส.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 09-15 ส.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 14-20ส.ค. 6122,90022,90021,90020,9007,50012,500
วันที่ : 16-22ส.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 21-27ส.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 23-29ส.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 28 ส.ค.- 03ก.ย. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 30 ส.ค.- 05ก.ย. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 04-10ก.ย. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 06-12ก.ย. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 11-17ก.ย. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 13-19ก.ย. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 18-24ก.ย. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 20-26ก.ย. 6122,90022,90021,90020,9007,50012,500
วันที่ : 25 ก.ย.- 01 ต.ค. 6122,90022,90021,90020,9007,50012,500
วันที่ : 27 ก.ย.- 03 ต.ค. 6122,90022,90021,90020,9007,50012,500
วันที่ : 02-08ต.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 04-10 ต.ค. 6122,90022,90021,90020,9007,50012,500
วันที่ : 09-15ต.ค. 6124,90024,90023,90022,9007,50012,500
วันที่ : 10-16ต.ค. 6124,90024,90023,90022,9007,50012,500
วันที่ : 11-17ต.ค. 6124,90024,90023,90022,9007,50012,500
วันที่ : 16-22ต.ค. 6124,90024,90023,90022,9007,50012,500
วันที่ : 17-23 ต.ค. 6123,90023,90022,90021,9007,50012,500
วันที่ : 18-24ต.ค. 6124,90024,90023,90022,9007,50012,500
วันที่ : 23-29ต.ค. 6124,90024,90023,90022,9007,50012,500
***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ]  5,000.-  / ท่าน *** 

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 •   ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
    – เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]   – เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 •  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
 •  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 •  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
 •  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน
 • ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

ทัวร์อินเดีย